Y Cabinet i ystyried adroddiad ymgynghori iaith ar Ysgol Dyffryn Trannon

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

10 Mehefin 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomFe allai ysgol gynradd yng ngogledd Powys ddod yn ysgol Gymraeg os bydd argymhelliad i'r Cabinet yn cael ei gymeradwyo, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys fel y daw'n lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae'n ysgol dwy ffrwd ar hyn o bryd sy'n darparu addysg cyfrwng Saesneg a Chymraeg i ddisgyblion pedair i un mlwydd ar ddeg.

Bydd y cynnig yn helpu'r cyngor i gyflawni un o nodau ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg 2020-2030, sef gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad saith wythnos rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2021 a bydd Cabinet yn ystyried casgliadau'r adroddiad ymgynghori ddydd Mawrth, 22 Mehefin.

Gofynnir i'r Cabinet hefyd barhau â'r broses o newid Ysgol Dyffryn Trannon o ysgol dwy ffrwd i ysgol cyfrwng Cymraeg, a fyddai'n cael ei chyflwyno fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda'r Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022.

Ni fyddai'r newid arfaethedig yn effeithio ar y disgyblion hynny sy'n mynychu'r ysgol yn barod. Byddai disgyblion sy'n derbyn eu haddysg trwy Saesneg ar hyn o bryd yn parhau i wneud hynny nes iddyn nhw adael yr ysgol.

Os bydd y cynnig yn cael sêl bendith y cabinet, bydd y cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol sy'n cynnig y newid yn ffurfiol. Yna byddai'n ofynnol iddo ystyried adroddiad arall i gwblhau'r broses.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Hoffen ni ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ar y cynnig hwn. Ar ôl ystyried yr holl ymatebion a gafwyd, byddaf yn argymell bod Cabinet yn bwrw ymlaen â'r cynnig drwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol sy'n cynnig y newid yn ffurfiol.

"Er mwyn cyflawni'r nodau a'r amcanion hyn yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, rydym am symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm iaith. Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddai hyn yn ei dro'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

Bydd Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r cyngor yn ystyried y cynnig ddydd Mercher, 16 Mehefin.

I wybod mwy am addysg Gymraeg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/ysgolion a chlicio ar Taith at Ddwy Iaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu