RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor yn canmol Gofalwyr Cysylltu Bywydau

Young carer with woman with learning disabilities playing with dog.

 Mehefin 14, 2021

Young carer with woman with learning disabilities playing with dog.  Wrth ddathlu Wythnos Cysylltu Bywydau (14-20 Mehefin 2021), mae Cyngor Sir Powys wedi canmol gofalwyr ysbrydoledig Powys sy'n agor eu cartrefi i helpu pobl ifanc ac oedolion.

Mae tua 10,000 o ofalwyr Cysylltu Bywydau ar draws y DU lle bydd teuluoedd yn agor eu cartrefi i groesawurhywun sydd ag anabledd dysgu neu gorfforol, salwch meddwl, dementia neu anghenion eraill, er mwyn rhannu cartref a bywyd teuluol y gofalwr.

Mae 16 o deuluoedd ym Mhowys yn cynnig cartref gofalgar i bobl sydd angen help i fyw bywyd annibynnol.

Yn ôl arolwg diweddar gan Survation ar y cyd â Shared Lives Plus, byddai un o bob tri pherson sy'n byw ar eu pen eu hunain ar hyn o bryd yn ystyried byw gyda rhywun sydd â'r un diddordebau; agwedd bwysig o baru rhywun sydd angen cefnogaeth â gofalwr Cysylltu Bywydau.  (https://sharedlivesplus.org.uk/2020/07/07/people-want-to-live-together-for-mutual-support-lets-help-them/)

Mae'r arolwg annibynnol hefyd wedi datgelu y byddai'n well gan 70% o bobl dderbyn unrhyw ofal yn y dyfodol yn eu cartrefi.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  Wrth dalu teyrnged i waith gofalwyr Cysylltu Bywydau, dywedodd: "Mae rhannu eich cartref gyda rhywun sydd angen help yn benderfyniad hael iawn ac yn haeddu pob clod.  Rwy hefyd yn edmygu'r ffordd y mae gofalwyr Cysylltu Bywydau'n dweud gymaint y mae'r gwaith hwn wedi cyfoethogi eu bywydau hwythau hefyd.  Os ydych chi'n credu y gallech chi ymuno â'r grŵp hwn o bobl anhygoel, ewch amdani;  mae eich angen chi'n fawr a byddem yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr iawn."

Richard Gwynn sy'n cydlynu'r cynllun ym Mhowys a dywedodd: "Mae hawl i bawb gael byw bywydau llawn, mewn cartref diogel a chyfeillgar, beth bynnag yw'r gefnogaeth sydd ei angen arnynt.

"Wrth i ni ddathlu Wythnos Cysylltu Bywydau, rydym am ddiolch i'n gofalwyr ymroddedig am eu gwaith anhygoel yn helpu i greu cymdeithas fwy caredig a chryfach.  Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Covid-19 wedi creu heriau i nifer fawr o'n haelwydydd sydd ond yn ategu eu gwaith anhygoel yn helpu i wella bywydau cymaint o bobl."

Mae dod yn ofalwr Cysylltu Bywydau hefyd yn denu cyflog da.  Mae gofalwyr yn hunangyflogedig felly 'does dim cytundebau dim oriau sy'n golygu bod modd gwneud y gwaith fel rhan o'u bywyd teuluol.  Bydd pobl sy'n ymweld neu'n byw gyda gofalwyr Cysylltu Bywydau'n amrywio o bobl ifanc yn gadael gofal, i bobl hŷn, rhai gyda dementia neu rywun sydd angen ychydig o gefnogaeth tymor byr.

Ar draws y DU,  gwelwyd cynnydd o dros 30% yn y sector Cysylltu Bywydau.  Mae'r gwasanaethau Cysylltu Bywydau lleol yn cael eu rheoli'n llwyr gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Bydd Gofalwyr Cysylltu Bywydau, a ddaw o amrywiaeth o yrfaoedd, yn cael eu paru'n ofalus â'u gwesteion a'u hannog i'w helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol, magu hyder a chreu cyfeillgarwch a rhwydweithiau cymdeithasol newydd yn eu hardaloedd eu hunain, sy'n arwain at deimlad o gymuned ac ymberthyn.  Bydd pob gofalwr Cysylltu Bywydau'n derbyn hyfforddiant a rhwydwaith gymorth.

I ddod yn ofalwr Cysylltu Bywydau, rhaid i chi fod dros 18 oed ac nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol, dim ond y gwerthoedd iawn, ymrwymiad ac wrth gwrs, ystafell sbâr.

I wybod mwy am ddod yn ofalwr Cysylltu Bywydau, ewch i Cefnogi oedolion (Cysylltu Bywydau) - Powys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu