RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol Ysgol Bro Hyddgen

Image of Ysgol Bro Hyddgen logo

17 Mehefin 2021

Image of Ysgol Bro Hyddgen logoMae cynlluniau i raddol newid categori iaith ysgol yng ngogledd Powys i greu ysgol pob oed cyfrwng Cymraeg gyntaf y sir wedi symud ymlaen gyda chyhoeddi hysbysiad statudol, dywedodd y cyngor sir.

Fis diwethaf (dydd Mawrth 18 Mai), cytunodd Cabinet Cyngor Sir Powys i gyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i newid Ysgol Bro Hyddgen yn raddol o ysgol ddwy ffrwd i ysgol Gymraeg.  Yn y pen draw, byddai hyn yn golygu y byddai'r addysg i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn sicrhau y bydd disgyblion yn hollol ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg.

Gwnaed y penderfyniad ar ôl i'r Cabinet ystyried canfyddiadau adroddiad ymgynghori yn dilyn saith wythnos o ymgynghori yn ystod Rhagfyr 2020 a Ionawr 2021.

Byddai'r newid hwn yn cael ei gyflwyno fesul blwyddyn gan ddechrau gyda'r dosbarth derbyn ym mis Medi 2022.

Yn y dyfodol, byddai disgyblion o gartrefi di-Gymraeg sy'n ymuno â dosbarth derbyn yr ysgol yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol ac yn cael y sgiliau ieithyddol sydd eu hangen i dderbyn addysg Gymraeg trwy gydol eu hoes yn yr ysgol.  Byddan nhw hefyd yn parhau i ddatblygu eu sgiliau Saesneg sy'n golygu y byddant yn hollol ddwyieithog ac yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn y ddwy iaith.

Bydd disgyblion yn derbyn cymorth ychwanegol i wella'u sgiliau Cymraeg gan gynnwys cyfleoedd am addysg drochi sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn siroedd eraill.

Os bydd yn cael ei weithredu, byddai'r cynnig yn helpu'r cyngor i wireddu un o'r nodau yn ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg 2020-2030 sef gwella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol.  Cafodd y strategaeth ei chymeradwyo ym mis Ebrill 2020.

Mae gan y cyhoedd 28 diwrnod i anfon unrhyw wrthwynebiadau sydd ganddynt ar y cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Byddai symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm iaith yn ein helpu ni gwrdd â nodau ac amcanion yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.  Byddai hefyd yn sicrhau fod pob disgybl yn yr ysgol yn cael cyfle i ddod yn hollol ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, felly'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Ond mae'n bwysig fod y Cabinet yn clywed sylwadau'r rhai sy'n gwrthwynebu cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol ac rwy'n annog pawb i anfon eu sylwadau er ystyriaeth."

I weld yr hysbysiad statudol ewch i Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth.

Neu, gallwch anfon eich gwrthwynebiad trwy lythyr at education@powys.gov.uk neu drwy'r post at Y Prif Swyddog Addysg Dros Dro, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

Bydd y cyfnod gwrthwynebu'n cau ar ddydd Iau 15 Gorffennaf 2021.

I wybod mwy am addysg Gymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu