RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyfodol canol ein trefi

Image of planters on a street in Newtown

17 Mehefin 2021

Image of planters on a street in NewtownBydd pedair wythnos o ymgynghori'n cychwyn dydd Llun nesaf, 21 Mehefin, i gael barn busnesau, trigolion ac ymwelwyr ar ddyfodol canol trefi Powys.

Mae argyfwng Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar fywydau ac iechyd llawer o ddinasyddion Powys, ond mae hefyd wedi esgor ar ganlyniadau economaidd difrifol. Cafodd y cyfyngiadau symud effaith uniongyrchol ar y ffordd y mae canol ein trefi'n gweithredu, gyda llawer o fusnesau yn addasu'r ffordd y maent yn gweithio i sicrhau bod eu cymunedau lleol yn derbyn y gwasanaethau a'r nwyddau yr oedd eu hangen arnynt gydol y pandemig.

"Er mwyn annog y cyhoedd yn ôl i ganol ein trefi ac i helpu busnesau i agor yn ddiogel ac yn unol â'r cyfyngiadau a'r reoliadau parhaus, roedd yn bwysig gwneud rhai newidiadau dros dro i'r ffordd yr oedd rhai o ganol ein trefi wedi bod yn gweithredu'n draddodiadol".  Esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd. "Ni fydd ateb cyflym i adfer o argyfwng Covid-19: bydd yr angen i gadw pellter cymdeithasol a mesurau amddiffyn personol gyda ni am beth amser eto."

Rhoddwyd y mesurau dros dro ar waith ar gyfer cadw pellter cymdeithasol yn dilyn trafodaethau gyda chynrychiolwyr o bob un o'r trefi i hwyluso pethau i fusnesau sy'n masnachu, drwy ddarparu lle awyr agored i'w cwsmeriaid, ac i gerddwyr gadw pellter cymdeithasol wrth iddynt gerdded ar hyd y palmentydd. 

Mae'r mesurau dros dro hyn wedi tynnu sylw at y ffaith y gall canol trefi esblygu a gwneud defnydd gwahanol o'r briffordd. Mae'r pandemig wedi arwain at brofi elfen o ddiwylliant caffi yn ein trefi a brwdfrydedd dros groesawu ein hardaloedd allanol, sy'n rhywbeth y gellid ei ystyried yn briodol wrth gadw cyfyngiadau ar ôl y pandemig.

"Rydym yn ymwybodol bod y stryd fawr wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf ac mae'r pandemig wedi cyflymu'r newid hwnnw'n sylweddol, yn anad dim trwy ddibynnu mwy ar siopa ar-lein ac ati," ychwanegodd y Cynghorydd Hulme.  Rhaid inni felly geisio mynd i'r afael â'r newid hwnnw a helpu i adfer canol ein trefi drwy eu gwneud yn gyrchfannau y mae pobl yn awyddus i ymweld â hwy, gyda busnesau gwydn a hyfyw a chymunedau cryf.

"Wrth i ni ddechrau cynllunio am ddyfodol diogel, cydnerth, dyma'r cyfle i edrych ar bethau'n wahanol ac ailgloriannu ein mannau cyhoeddus. Er y gallai rhai busnesau ystyried ei bod yn hanfodol parcio yn y stryd fawr, nid yw hyn bob amser yn darparu'r mannau deniadol a fydd yn denu pobl i'r dref honno. Felly, mae angen inni bwyso a mesur anghenion y siopau a'r busnesau a mannau parcio, a datblygu cynigion sy'n diwallu anghenion stryd fawr sy'n newid.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu grant creu lleoedd arbennig yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol hon, i'n galluogi i archwilio hyn yn fanylach. Ni fydd dim yn cael ei roi ar waith heb y lefelau priodol o ymgynghori â phawb sy'n gysylltiedig â phob tref. Ond yn gyntaf, hoffem ofyn eich barn am y mesurau dros dro diweddar yn Aberhonddu, y Gelli Gandryll, y Drenewydd a Chrughywel."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad anffurfiol cyntaf hwn ar ddyfodol canol ein trefi, ewch i: www.dweudeichdweudpowys.cymru

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu