RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arddangosfa Tim i godi arian i elusennau canser

Image of Tim

21 Mehefin 2021

Image of TimBydd arlunydd o'r Trallwng sy'n dioddef o ganser yn gwireddu ei freuddwyd fis nesaf o drefnu arddangosfa a chodi arian i ddwy elusen pan fydd y drysau'n agor ar le arddangos newydd sbon yng Nghanolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru a'r Parc Cerfluniau yng Nghaersws ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf.

Cafodd Tim Platt sy'n 59 oed ddiagnosis o ganser y colon a lymphoma ym mis Hydref 2016, a siaradodd yn ddidwyll am ei ganser fis Medi diwethaf wrth lansio menter a ariennir gan Gymorth Canser Macmillan sef rhaglen 'Gwella'r daith ganser ym Mhowys'.  Esboniodd sut mae ei gariad at gelf wedi helpu gyda'i lesiant ac iddo gael ei ysbrydoli i lwyfannu arddangosfa o'i waith.

 Ar ôl clywed hanes Tim, cysylltodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar Wasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Powys, â rheolwr y ganolfan a gwnaed y cyflwyniadau wedi hynny.  Bydd yr arddangosfa'n dangos crochenwaith, cerfluniau, lluniau a phaentiadau Tim, gan gynnwys rhai enghreifftiau digidol a gwaith o ddeunydd wedi'u hailgylchu.  Mae darnau o waith Tim yn ymwneud yn uniongyrchol â'i salwch ac yn canolbwyntio ar rai o'r tasgau beunyddiol sydd bellach yn elfen o'i fywyd.  Bydd cyfran helaeth o'i waith ar werth gyda phrisiau'n amrywio, gyda'r arian a godir yn mynd i Macmillan a Chanolfan Lingen Davies.

Dywedodd Tim sy'n byw yn Y Trallwng: "Gyda chefnogaeth rhaglen Macmillan, rwy wedi gallu gwireddu uchelgais gydol oes i ddangos fy ngwaith celf.  Rwy wrth fy modd fod Canolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru wedi cytuno i ddangos fy ngwaith ac rwy'n gobeithio y bydd pobl yn galw heibio i weld sut y mae celf yn gallu adrodd stori.  Rwy'n bwriadu gwerthu rhai darnau o 'ngwaith a chodi arian i gefnogi Macmillan a Chanolfan Lingen Davies yn Ysbyty'r Amwythig lle ges i'r cemotherapi bob pythefnos a'r ganfed sesiwn yn ddiweddar.  Mae'n hyfryd cael y cyfle i rannu fy ngwaith."

Roedd Cathy Knapp, Rheolwr MWACSP yn falch iawn i helpu Tim wireddu ei uchelgais.  Dywedodd: "Fe wnaeth y Cynghorydd Myfanwy fy nghyflwyno i Tim, a'r farn oedd y byddai ein sgubor newydd yn le perffaith i ddangos ei waith.  Bydd arddangosfa Tim yma am chwech wythnos o ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf i ddydd Gwener 23 Gorffennaf.  Rwy'n awyddus iawn i ddangos gwaith unrhyw artist lleol, yn enwedig lle mae'r artist am godi arian i helpu elusennau megis Cymorth Canser Macmillan."

Dywedodd y Cynghorydd  Myfanwy: "Dyma newyddion gwych i Tim sydd wedi bod yn aros yn eiddgar am y cyfle i ddangos oes o waith.  Mae ei ddygnwch o ran canolbwyntio ar ei gariad at gelf a'i ddefnyddio fel modd i helpu gyda'i lesiant yn ysbrydoledig a chalonogol.  Rwy'n dymuno pob llwyddiant i Tim gyda'i arddangosfa ac yn gobeithio y bydd yn cyrraedd ei darged i helpu eraill sy'n byw gyda chanser."

Dywedodd Helen Knight Rheolwr Datblygu Canolfan Lingen Davies: "Mae Tim yn derbyn triniaeth ac ymgynghoriadau cyson yn y ganolfan ac mae'r staff wedi dod i'w adnabod yn dda.  Mae'r Gronfa Ganser yn helpu'r ganolfan i sicrhau bod cleifion yn derbyn y triniaeth orau bosibl.  Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr bod Tim wedi dewis cefnogi Cronfa Ganser Lingen Davies trwy drefnu arddangosfa o'i waith."

Dywedodd Richard Pugh, Macmillan:  "Rydym yn gwybod fod Covid wedi cael effaith sylweddol ar les pobl sy'n byw â chanser.  Mae'n anodd gorfod hunanynysu neu warchod rhag aelodau eraill o'r teulu er mwyn lleihau'r risg o haint.  Mae gallu canolbwyntio ar rywbeth rydych yn ei fwynhau fel Tim nid yn unig yn gwella llesiant ond gall hefyd fod yn werth-chweil.  Rwy'n ddiolchgar i Tim sydd, nid yn unig wedi penderfynu dangos ei waith, ond hefyd wedi penderfynu gwerthu'r rhan fwyaf ohono a rhoi hanner yr elw i Macmillan a fu'n gefn iddo ar ddechrau ei daith ganser."

Fe welwch mwy o fanylion am arddangosfa Tim ar:  https://midwalesarts.org.uk/ 

Mae Llinell Gymorth Macmillan ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8am-8pm ar 0808 808 0000 neu ewch i macmillan.org.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu