RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys yn elwa o ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru

Image of a group of volunteers litter picking

22 Mehefin 2021

Image of a group of volunteers litter pickingDros y pythefnos diwethaf mae cymunedau Powys wedi bod wrthi'n ddiwyd fel rhan o ymgyrch genedlaethol Gwanwyn Glân Cymru i helpu i gadw ein mannau awyr agored yn lân a thaclus.

Rhwng 28 Mai tan 13 Mehefin, roedd Gwanwyn Glân Cymru'n rhan o Ymgyrch Glanhau Prydain Fawr ar y cyd â Keep Britain Tidy, Keep Scotland Beautiful a Cadwch Gymru'n Daclus.

Ymhlith y gweithgareddau glanhau sydd wedi digwydd ar draws y sir, roedd aelodau Sefydliad y Merched 'Long Mountain' wedi benthyg y cit casglu sbwriel o lyfrgell Y Trallwng gan gasglu sbwriel ar hyd saith milltir o lonydd cefn gwlad y fro.  Teyrnged addas i'r Arglwyddes Brunner OBE, Cadeirydd Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yn 1954 a sefydlodd mudiad Keep Britain Tidy.

Daeth cynghorwyr tref a chymuned a staff y cyngor at ei gilydd i helpu i lanhau Y Drenewydd.  Ymhen dwy awr, roedd y grŵp diwyd wedi casglu 12 sach o sbwriel ac wyth sach o ddeunydd i'w ailgylchu ar hyd Ffordd Llanidloes, Faenor a Threhafren.  Yn y cyfamser, bu grŵp o wirfoddolwyr brwd yn glanhau o amgylch Rhaeadr Gwy a threuliodd Grŵp Sgowtiaid Aberhonddu rai oriau'n clirio'r ardal leol.

Eleni rydym wedi gweld nifer o gwmniau, gan gynnwys busnesau ym Mhowys, yn dangos brogarwch trwy gymryd rhan yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru.

Ar ddiwedd diwrnod waith, aeth staff Dŵr Cymru sy'n gweithio yn Norton a Llanandras ati i godi rhai codwyr sbwriel i helpu i gadw'r cymuned y buont yn gweithio yno dros y chwe mis diwethaf yn lân a thaclus, gyda staff Tesco yn Y Trallwng a'r Drenewydd yn gwirfoddoli i gasglu sbwriel o amgylch y siop.

Daeth gwirfoddolwyr o Utility Warehouse at ei gilydd i ddringo Pen y Fan gan gasglu sbwriel ar yr un pryd.  Fel rhan o Wanwyn Glân Cymru, trefnwyd yr ymgyrch i lanhau'r mynydd fel rhan o waith elusennol corfforaethol y cwmni ar gyfer yr elusen cadwraeth morol, Ocean Generation, sy'n ceisio lleihau'r holl sbwriel plastig sy'n cyrraedd ein cyrsiau dŵr.

"Mae wedi bod yn galonogol gweld yr holl waith glanhau ar draws y sir dros yr wythnosau diwethaf," dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar Ailgylchu a Gwastraff.

"Dros y 18 mis diwethaf mae nifer fawr ohonom wedi gwerthfawrogi pa mor bwysig yw amgylchedd glân a diogel i'n hiechyd a lles.  Ond ers llacio'r cyfyngiadau symud, cafwyd elfen o rwystredigaeth gyda'r cynnydd yn y sbwriel a welwyd, lle fyddai wedi bod yn hawdd ailgylchu'r rhan fwyaf ohono.

"Roedd Gwanwyn Glân Cymru'n gyfle perffaith i ni sefyll yn gadarn a datgan nad yw sbwriel yn dderbyniol ac ni chawsom ein siomi gan gymunedau anhygoel Powys.  'Does dim dwywaith fod pobman yn edrych yn dda ar ôl rhai wythnosau o ofal gyda phobl o bob cwr o'r sir yn gwneud eu rhan i lanhau'r strydoedd, ymylon ffyrdd, parciau a mannau awyr agored ar garreg y drws.  Diolch pawb."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu