RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cam yn nes at droi Ysgol Dyffryn Trannon yn ysgol Gymraeg

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

22 Mehefin 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomMae cynlluniau i droi ysgol yng ngogledd Powys yn ysgol Gymraeg wedi symud cam yn nes, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys fel y daw'n lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ar hyn o bryd mae'n ysgol dwy ffrwd sy'n cynnig addysg cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg i ddisgyblion pedair i un ar ddeg oed.

Bydd y cynnig yn helpu'r cyngor i gyflawni un o nodau ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg 2020-2030, sef gwella mynediad i ddarpariaeth Cymraeg ym mhob cyfnod allweddol. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad saith wythnos ar y cynnig ym mis Chwefror a mis Ebrill 2021.

Heddiw (dydd Mawrth, 22 Mehefin) rhoddwyd sêl bendith i gyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol yn cynnig y newid ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad ymgynghori.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad am y cynnig hwn.

"Trwy symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm iaith, bydd yn ein helpu i gyflawni'r nodau a'r amcanion yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Bydd hefyd yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd hyn yn cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

Dywedodd Sue Wilcox, Cadeirydd Llywodraethwyr yn Ysgol Dyffryn Trannon: "Bydd y Corff Llywodraethu yn cefnogi'r cyngor ym mha bynnag benderfyniad a wnaiff ac yn gweithio gyda hwy er budd disgyblion Ysgol Dyffryn Trannon, nawr ac yn y dyfodol."

Byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda'r Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022. Ni fyddai'n effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol sy'n cael eu dysgu trwy Saesneg ar hyn o bryd. Byddan nhw'n gallu parhau i fanteisio ar y ddarpariaeth hon nes iddyn nhw adael yr ysgol.

Rhagwelir y bydd yr hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi'n fuan. Bydd Cabinet yn ystyried adroddiad pellach, sy'n crynhoi unrhyw wrthwynebiadau sy'n dod i law, yn yr hydref.

I gael gwybod mwy am addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu