RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol Ysgol Dyffryn Trannon

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

24 Mehefin 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomMae cynlluniau i raddol newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys i greu ysgol cyfrwng Cymraeg wedi symud ymlaen gyda chyhoeddi hysbysiad statudol, dywedodd y cyngor sir.

Yn gynharach yr wythnos hon (dydd Mawrth 22 Mehefin), cytunodd Cabinet Cyngor Sir Powys i gyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i newid darpariaeth iaith Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys i fod yn lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg yn y pendraw, gan sicrhau y bydd disgyblion yn hollol ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg.

Ar hyn o bryd, mae'n ysgol ddwy ffrwd sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg i ddisgyblion 4 i 11 oed.

Gwnaed y penderfyniad i gyhoeddi'r hysbysiad statudol ar ôl i'r Cabinet ystyried canfyddiadau adroddiad ymgynghori yn dilyn saith wythnos o ymgynghori gan y cyngor yn ystod Chwefror ac Ebrill 2021.

Byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda'r Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022.  Ni fyddai'n effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol - byddai disgyblion sy'n defnyddio darpariaeth cyfrwng Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn gallu parhau i ddefnyddio'r ddarpariaeth hon nes iddynt adael yr ysgol.

Os bydd yn cael ei weithredu, byddai'r cynnig yn helpu'r cyngor i wireddu un o'r nodau yn ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg 2020-2030 sef gwella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol.  Cafodd y strategaeth ei chymeradwyo ym mis Ebrill 2020.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Byddai symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm iaith yn ein helpu ni gwrdd â nodau ac amcanion yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.  Bydd hefyd yn sicrhau fod pob disgybl yn yr ysgol yn cael cyfle i ddod yn hollol ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, felly'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Ond mae'n bwysig fod y Cabinet yn clywed sylwadau'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol a byddem yn eu hannog i anfon eu sylwadau er mwyn i ni eu hystyried."

I weld yr hysbysiad statudol ewch yma Ysgol Dyffryn Trannon.

Neu, gallwch anfon eich gwrthwynebiad trwy lythyr at education@powys.gov.uk neu drwy'r post at Y Prif Swyddog Addysg Dros Dro, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

Bydd y Cyfnod Gwrthwynebu'n cau ar 22 Gorffennaf 2021.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am addysg Gymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu