RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith atgyweirio i bont restredig Gradd II ym Mhowys yn ennill gwobr genedlaethol 'eBridges'

Image showing works taking place on Escob West bridge

24 Mehefin 2021

Image showing works taking place on Escob West bridgeMae Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr e-Bontydd 2021 ar y cyd â Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd, am waith atgyweirio i bont restredig Gradd II a oedd wedi'i difrodi ger Crughywel.

Yn dilyn Storm Dennis y llynedd, clustnodwyd y bont garreg yng Ngorllewin Esgob, ger Crughywel i'w dymchwel. Roedd y bont wedi dioddef difrod difrifol yn ystod llifogydd yn yr ardal na welwyd mo'u tebyg o'r blaen.

Fodd bynnag, cafodd y strwythur rhestredig Gradd II ei harbed pan ymunodd gwasanaeth dylunio peirianyddol y cyngor â chwmni peirianneg forol a sifil, Kaymac. Aethpwyd ati i ddyfeisio dull arloesol o ymdrin â'r broblem peirianneg anodd hon yn y dyfroedd.

Nid oedd y bont yn ddiogel i'w defnyddio ac roedd hi mewn perygl o ddymchwel felly roedd mesurau diogelwch o'r pwys mwyaf. Defnyddiwyd system dros dro i gynnal y bont a symudwyd i'w lle ar y dŵr a'i chlymu'n dynn wrth seiliau dal llwythi dros dro. Gwnaed y strwythur yn ddigon sefydlog fel y gellid dechrau'r gwaith atgyweirio heb roi neb mewn perygl.

Gan weithio'n agos â'n gwasanaeth dylunio peirianneg, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sicrhaodd Kaymac ein bod yn gwneud yr holl waith heb unrhyw niwed i'r ecosystem leol. Roedden ni hefyd yn gweithio'n unol â'r statws rhestredig Gradd II i sicrhau ein bod yn cadw cymeriad a chywreinrwydd hanesyddol y bont.

Ar ôl cwblhau'r gwaith yn llwyddiannus a symud y system gynnal dros dro, ail-agorwyd y bont i'r cyhoedd.  

"Rydym yn hynod o falch bod modd i ni achub Pont hanesyddol Gorllewin Esgob rhag cael ei dymchwel drwy gydweithio â thîm Kaymac," meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet dros Briffyrdd.

"Yn sgil stormydd didostur a'r llifogydd na welwyd mo'u tebyg o'r blaen ym misoedd cyntaf 2020, roedd llawer o'n pontydd, ein strwythurau a'n priffyrdd angen eu hatgyweirio. Oherwydd ei statws rhestredig Gradd II a'r difrod difrifol, roedd dyfodol Pont Gorllewin Esgob yn y fantol. 

"Trwy eu gwaith proffesiynol, aeth Kaymac ati i lunio a gweithredu ateb i arbed y bont rhag cael ei cholli am byth. Roedd hefyd yn arbed llawer o arian i'r cyngor o'i gymharu â dymchwel ac ailadeiladu. Rydym yn ddiolchgar iawn am gyfranogi o'r prosiect ac yn teimlo bod dyfarnu'r wobr iddynt yn haeddiannol iawn."

Dywedodd Rhys Colcombe, Cyfarwyddwr Prosiect Kaymac: "Mae Kaymac yn hynod falch o fod wedi chwarae eu rhan mewn datblygu a gweithredu ateb peirianyddol arloesol yn yr achos yma. Llwyddon ni i achub Pont Gorllewin Esgob rhag dymchwel a rhoi arbedion cost sylweddol i Gyngor Sir Powys.

"Mae ennill gwobr eBridges yn y dosbarth 'Gwobr Adnewyddu Pontydd  - prosiectau o dan £5 miliwn' ar gyfer y prosiect heriol ond hynod lwyddiannus hwn yn wych. Roedd ein dull arloesol o ddatrys problemau peirianneg mewn dŵr wedi gwneud argraff fawr ar y beirniaid."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu