RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mynd i'r Afael â Chamfanteisio ar Blant ym Mhowys

CE Strategy

25 Mehefin 2021

CE Strategy Mae dogfen allweddol sy'n nodi sut y bydd Cyngor Sir Powys a phartneriaid allweddol yn atal a mynd i'r afael â chamfanteisio ar blant wedi cael ei chyhoeddi.

Nod y strategaeth yw diogelu plant drwy greu cymunedau sy'n llymach i dramgwyddwyr ac yn fwy diogel i blant, lle nad yw plant yn cael eu beio.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Mae'r Strategaeth Cam-fanteisio ar Blant amlasiantaethol hon yn nodi ein blaenoriaethau a'n hymrwymiad i atal a mynd i'r afael â cham-fanteisio ar blant.

"Gall y math yma o gam-drin gael effaith ddifrifol ar blant a phobl ifanc, eu teuluoedd a'u cymunedau. Rydym yn cydweithio â phlant a phobl ifanc, teuluoedd, cymunedau ac asiantaethau partner i gefnogi plant i ddatblygu a ffynnu drwy gydol eu plentyndod ac wrth iddyn nhw dyfu'n oedolion.

"Ein gweledigaeth yw creu canolfan ragoriaeth ym Mhowys drwy sicrhau arweinyddiaeth gref a chydweithio amlasiantaethol. Bydd ymyrraeth gynnar ac atal, amddiffyn a chymorth sy'n seiliedig ar drawma yn rhoi'r plentyn wrth wraidd ei anghenion gofal a chymorth. Bydd yn rhoi ymatebion sydd wedi'u targedu i atal troseddwyr a'u herlyn.

"Gall unrhyw blentyn ddioddef cam-fanteisio ac nid yw'r un plentyn byth yn gyfrifol am y cam-drin hwnnw. Mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu."

Mae'r strategaeth yn seiliedig ar egwyddorion sy'n canolbwyntio ar y plentyn ac sydd wedi'u gwreiddio mewn hawliau plant. Aeth y Bwrdd Amlasiantaeth ar Gam-fanteisio ar Blant ati i lunio'r strategaeth. Mae'n cynnwys Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Heddlu Dyfed Powys a gwasanaethau Plant ac Addysg Cyngor Sir Powys.

Mae'r strategaeth yn rhan o'r gwelliannau parhaus i atal, amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc ym Mhowys rhag cael eu hecsbloetio a'u niweidio. Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol a gwneud gwaith penodol i fynd i'r afael â chamfanteisio ar blant. Penodwyd pedwar Gweithiwr Ymyrraeth Cam-fanteisio ar Blant arbenigol i hyrwyddo perthnasoedd sy'n seiliedig ar gryfderau.

I gael cyngor neu arweiniad ar gam-fanteisio ar blant mae croeso i chi e-bostio: child.exploitation@powys.gov.uk

Os oes gennych bryderon penodol am blentyn neu rywun ifanc dylech wneud atgyfeiriad trwy gysylltu â: CSFrontdoor@powys.gov.uk

Ewch i'r ddolen isod i weld y strategaeth: Cymorth camfanteisio ar blant ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd - Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu