RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet i ystyried adroddiad ymgynghori ysgol Castell Caereinion

Image of Transforming Education words and its branding

5 Gorffennaf 2021

Image of Transforming Education words and its brandingGallai Ysgol Gynradd Castell Caereinion gau os bydd y Cabinet yn cymeradwyo argymhelliad y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu'r ddarpariaeth ysgolion cynradd yn y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030. Fel rhan o hyn mae'n cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion.

Cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad saith wythnos ar y cynnig ym mis Ebrill a Mehefin 2021 a bydd y Cabinet yn ystyried canfyddiadau'r adroddiad ymgynghori ar ddydd Mawrth, 13 Gorffennaf.

Bydd y cyngor yn gofyn i'r Cabinet barhau â'r broses o gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion.

Os rhoddir sêl bendith i'r cynnig, bydd y cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol sy'n cynnig y newid yn ffurfiol. Yna byddai'n ofynnol iddo ystyried adroddiad arall i gwblhau'r broses.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffen ni ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad am y cynnig yma.

"Ar ôl ystyried holl ymatebion yr ymgynghoriad yn ofalus, bydda i'n argymell bod Cabinet yn parhau â'r cynnig drwy gyhoeddi hysbysiad statudol sy'n cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion yn ffurfiol.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiad a hawl ein dysgwyr a byddwn yn cyflawni hyn drwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol, yn gyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau oll i'n dysgwyr maen nhw'n ei haeddu. Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau ei weithredu, byddwn yn wynebu penderfyniadau sylweddol wrth geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys. Mae'r rhain yn cynnwys y gyfran uchel o ysgolion bach yn y sir, niferoedd disgybl sy'n gostwng, a'r nifer uchel o leoedd ysgol dros ben.

"Nid ar chwarae bach yr ydym wedi penderfynu ar yr argymhelliad yma. Ond roedden ni'n sicrhau bod budd gorau dysgwyr yr ysgol hon wrth wraidd ein trafodaethau a'n penderfyniadau.

"Os bydd yr ysgol yma'n cau, bydd y dysgwyr yn mynd i ysgolion sydd mewn sefyllfa well i fodloni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd. Gall hyn gynnig ystod ehangach o gyfleoedd addysgol ac allgyrsiol."

Bydd Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r cyngor yn ystyried y cynnig ddydd Iau, 8 Gorffennaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu