RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y cyngor yn tynnu Hysbysiadau Rhybuddio ar gyfer ysgolion

Image of a primary school classroom

6 Gorffennaf 2021

Image of a primary school classroomBydd y Cabinet yn cael gwybod yr wythnos nesaf bod y Cyngor wedi tynnu hysbysiadau rhybuddio a roddwyd i bedair ysgol ym Mhowys oherwydd pryderon ariannol.

Mae Cyngor Sir Powys wedi tynnu'r hysbysiadau rhybuddio ar gyfer Ysgol Uwchradd Crughywel, Ysgol Uwchradd Y Trallwng, Ysgol Bro Hyddgen ac Ysgol Gymraeg Y Dyffryn Y  Glowyr. Daw hyn ar ôl adolygu'r cynigion cyllideb diweddaraf a gyflwynwyd gan yr ysgolion.

Mae hysbysiadau rhybuddio yn dal i fod ar waith ar gyfer Ysgol Calon Cymru ac Ysgol Maesydderwen. Bydd y Cyngor yn adolygu'r hysbysiadau rhybuddio ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu ac Ysgol Cedewain yn nhymor yr Hydref.

Mae'r hysbysiadau rhybuddio a roddwyd i'r ysgolion hyn wedi bod ar waith ers mis Gorffennaf 2019.

Rhoddwyd hysbysiad rhybuddio i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy ym mis Rhagfyr 2020 oherwydd pryderon ariannol. Mae'r Cyngor yn parhau i atal dirprwyaeth ariannol yn yr ysgol.

Nid yw'r cyngor yn cyflwyno rhagor o hysbysiadau rhybuddio ar hyn o bryd ond bydd yn gwneud hynny i ysgolion os bydd achos pryder.

Bydd y cyngor yn cadarnhau dileu'r hysbysiadau rhybuddio mewn adroddiad gwybodaeth ar sefyllfa ariannol ysgolion ddiwedd mis Mawrth 2021.  Bydd hyn hefyd yn y cynlluniau cyllideb ar gyfer 2021-22 y bydd Cabinet yn eu hystyried ddydd Mawrth, 13 Gorffennaf.

Bydd y Cyngor hefyd yn rhoi gwybod i'r Cabinet bod 81 o ysgolion mewn sefyllfa gwarged ar ddiwedd mis Mawrth 2021 â balans dros ben cyfunol o £6.9m.

Fodd bynnag, mae 14 o ysgolion mewn diffyg ariannol gyda diffyg cronnol cyfunol o £3.7m. Ond mae hyn yn cymharu'n ffafriol â diwedd mis Mawrth 2020, lle'r oedd 23 o ysgolion â diffyg cyfunol o £4.9m.

Hysbysir y Cabinet hefyd o'r cyllidebau a gyflwynwyd gan ysgolion ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd a'u cyllidebau dangosol, fod 80 o ysgolion yn cyllidebu i fod mewn sefyllfa gwarged cronedig ar ddiwedd mis Mawrth 2022. Mae'r cyllidebau hyn yn bodloni'r meini prawf sydd i'w cymeradwyo o dan y Cynllun Ariannu Ysgolion.

Fodd bynnag, mae 11 o ysgolion sy'n cyllidebu i fod mewn sefyllfa ddiffyg gronnol ar ddiwedd mis Mawrth 2022. Mae pedair o'r ysgolion hyn yn bodloni'r meini prawf o fewn y Cynllun Ariannu Ysgolion i fod yn ddiffyg trwyddedig. Ond nid oedd saith ysgol yn bodloni'r meini prawf ac felly yn ôl cynllun mae eu diffyg yn ddidrwydded.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar faterion Cyllid: "Mae balansau cronnol yn parhau i beri pryder ac yn risg sylweddol i'r cyngor. Ond mae ein hysgolion yn cydweithio'n dda gyda swyddogion i sicrhau cydbwysedd rhwng cyllidebau yn ystod y flwyddyn ac atal cynnydd mewn diffygion cronnol.

"Mae sefyllfa ariannol bresennol a rhagamcanol ein hysgolion yn parhau i fod yn her. Mae'n hanfodol bod pob corff llywodraethu'n gweithio gyda'r cyngor i weithredu i gyflwyno cwricwlwm y gallwn ei ddarparu o fewn y cyllid a roddir."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl  Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae amgylchiadau eithriadol y flwyddyn ariannol ddiwethaf a'r swm sylweddol o arian a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru'n ystod mis Mawrth 2021 wedi arwain at wargedion sylweddol ar fwy o ysgolion.

"Fel arfer, byddem yn gofyn am gynlluniau gwario gan yr ysgolion hynny sydd â balansau sylweddol. Fodd bynnag, oherwydd yr ansicrwydd parhaus ynghylch effaith COVID-19, ni fyddwn yn gwneud hyn.

"Mae ysgolion yn bwriadu defnyddio'r gwargedion hyn dros y flwyddyn academaidd nesaf a thu hwnt i roi cymorth priodol i ddysgwyr y mae COVID-19 yn effeithio arnynt."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu