RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grant Adferiad Cymunedol o ganlyniad i Covid: Canllawiau i Ymgeiswyr

 

Mehefin 2021

 

1. Trosolwg

Mae sefydliadau trydydd sector ym Mhowys yn wynebu cyfnod heriol ac ansicr yn ystod y pandemig Covid-19 cyfredol.I gydnabod y rôl hanfodol y mae'r sector yn ei chwarae, mae'r gronfa hon a gyfyngir gan amser wedi ei sicrhau gan Gyngor Sir Powys i gefnogi sefydliadau lleol i wella, datblygu a darparu eu gwasanaethau a'u gweithgareddau.

Pwrpas y Grant Adfer Cymunedol yw helpu grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau gwirfoddol sy'n cefnogi pobl a chymunedau ym Mhowys i ymateb i heriau ac effaith pandemig Covid-19.  Ei nod yw cynorthwyo adferiad a helpu sefydliadau i ddatblygu cynlluniau a gweithgareddau hyblyg ac ymatebol i ddod yn fwy gwydn ac yn fwy cynaliadwy yn ariannol yn y dyfodol.

 

 

2. Meysydd Cefnogaeth

 • Cefnogi sefydliadau sydd angen addasu a newid i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithredu oherwydd argyfwng Covid.
 • Sicrhau bod arferion diogel, gwydn a chynaliadwy yn cael eu cyflwyno i ganiatáu i weithgareddau a gwasanaethau cymunedol parhaus a gwell gael eu cynnal.
 • Datblygu a gweithredu gwasanaethau a gweithgareddau newydd, neu ymestyn prosiectau presennol sydd wedi cael eu heffeithio yn andwyol gan Covid, sydd o fudd i bobl yn eu cymuned leol.
 • Annog byw yn iachach a lles, gwella'r ddarpariaeth o gyfleusterau, gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol lleol y mae Covid wedi effeithio'n andwyol arnynt.
 • Annog cymunedau i chwarae rhan weithredol wrth ddylunio a darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Gallai enghreifftiau gynnwys:

 • Ehangu gwasanaethau neu weithgareddau i ardal ddaearyddol newydd
 • Gweithgaredd i gynyddu nifer y buddiolwyr / defnyddwyr gwasanaeth yn y pen draw
 • Gweithgareddau cynhyrchu incwm newydd
 • Newidiadau i adeiladau neu brynu offer i wella cyfleusterau a gwasanaethau
 • Ffurfio is-gwmni masnachu i ehangu'r modd y darperir gwasanaethau i ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol
 • Recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr i ddarparu capasiti ychwanegol

 

 

3. Lefel Cyllid

Cynigir grantiau hyd at gyfradd ymyrraeth o 80% ar gyfer gwariant cyfalaf a /neu refeniw.  Gallai cyllid cyfatebol fod naill ai fel cyfraniadau arian parod neu fel amser staff / gwirfoddolwyr mewn nwyddau neu wasanaethau:

 • Grant hyd at £5,000 ar gyfer prosiectau bach.
 • Grant hyd at £10,000 ar gyfer prosiectau lleol, sy'n diwallu angen lleol.
 • Bydd hyd at £20,000 yn cael ei ystyried ond mae'r cyngor yn disgwyl i sefydliadau allu dangos yn glir y bydd cwmpas daearyddol ac ystod o fuddiolwyr ehangach yn cael eu cefnogi.

 

 

4.  Beth y gellir ei ariannu

Nod y gronfa yw bod yn hyblyg i gefnogi adferiad a chaiff ei dyrannu lle gall sefydliadau ddangos bod yna angen a lle gellir sicrhau buddion a chanlyniadau clir. Bydd disgwyl i chi ddadansoddi'r hyn rydych chi'n bwriadu gwario'r arian arno yn eich cais.  Dylai'r grant gael ei wario dros gyfnod o hyd at 12 mis.

Fel canllaw, mae enghreifftiau o gostau cymwys yn cynnwys:

 • Costau marchnata sy'n ymwneud â gweithgaredd newydd neu wasanaeth gwell.
 • Y costau sy'n gysylltiedig â sefydlu neu wella strategaeth neu weithgaredd cynhyrchu incwm / codi arian.
 • Costau sy'n gysylltiedig â diwygio'ch gwefan i gynnwys y gallu i werthu / cymryd archebion / derbyn rhoddion ac ati.
 • Pryniadau cyfalaf ar gyfer offer neu ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer gweithgaredd a gwasanaethau newydd neu well.
 • Costau sy'n gysylltiedig ag addasu adeilad ar gyfer ailagor, gweithredu'n ddiogel ac ehangu cyfranogiad cymunedol.
 • Gwasanaethau newydd neu ychwanegol a ddarperir lle mae'r rhain yn cefnogi cynlluniau adfer yn uniongyrchol.
 • Gwariant cyfalaf bach i alluogi grwpiau / gwirfoddolwyr i weithredu'n ddiogel, arwyddion, sgriniau. 
 • Cyfraniadau tuag at gyflogau staff ar gyfer swyddi newydd/ ymgynghorwyr yn ymwneud â gweithgaredd adfer arfaethedig.

 

 

5. Yr hyn na ellir ei ariannu

 • Unigolion ar gyfer eu hanghenion personol
 • Cyflogau staff presennol
 • Teithio neu alldeithiau tramor i unigolion a grwpiau
 • Grwpiau preifat neu unigolion sy'n gweithredu fel busnes er elw
 • Adeiladu cyffredinol neu gynnal a chadw tiroedd
 • Apeliadau neu ymgyrchoedd cenedlaethol
 • Prosiectau / gwasanaethau sy'n gweithredu y tu allan i Bowys

 

 

6.  Pwy sy'n gallu gwneud cais

Mae Cronfa Adfer Cymunedol Powys yn agored i'r canlynol:

 • Elusennau cofrestredig
 • Grwpiau cymunedol
 • Mentrau dielw / cymdeithasol
 • Sefydliadau gwirfoddol
 • Cwmnïau budd cymunedol
 • Sefydliadau Celf a Diwylliannol
 • Cynghorau Tref neu Gymuned (yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr ar gyfer Neuadd Bentref / Cymunedol neu gyfleuster cymunedol arall)

Er mwyn cael eich ystyried am gefnogaeth, rhaid i'ch sefydliad:

 • Fod yn gorff corfforedig wedi'i leoli ym Mhowys ac o fudd i drigolion a chymunedau Powys
 • Meddu ar ddogfennau llywodraethu (cyfansoddiad) a pholisïau cysylltiedig
 • Bod amharu sylweddol wedi bod ar weithrediadau ac ar ddarparu gwasanaethau oherwydd Covid-19
 • Bod wedi ei sefydlu ac yn gweithredu cyn 1 Ebrill 2020

 

Rheoli Cymhorthdal

Gallai hyn effeithio ar elusennau sy'n gweithredu'n fasnachol.  Am fwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen: https://wcva.cymru/subsidy-control-and-the-voluntary-sector/

 

 

7. Pwy na all wneud cais

 • Grwpiau heb gyfansoddiad
 • Prosiectau sy'n hyrwyddo neu'n dod ag elw i blaid wleidyddol
 • Unigolion preifat
 • Gweithgareddau lle mai Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru neu gorff cyhoeddus arall yw'r asiantaeth ariannu statudol
 • Dim ond un cais y mae sefydliadau gydag is-endidau (ee cangen fasnachu ar wahân) yn gymwys i'w wneud

 

 

8.  Y Broses Ymgeisio

 • Gallai sefydliadau wneud cais trwy wefan Cyngor Sir Powys a bydd angen iddynt lenwi'r ffurflen gais ar-lein.
 • Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried yn rheolaidd yn unol â'r dyddiadau cau a restrir isod:

Cylch Ariannu

Dyddiad Cau

Dyddiad y Panel

Un

 30 Gorffennaf 2021

13 Awst 2021

Dau

15 Medi 2021

29 Medi 2021

Tri

24 Tachwedd 2021

8 Rhagfyr 2021

Pedwar

23 Chwefror 2022

9 Mawrth 2022

Pump

17 Mehefin 2022

1 Gorffennaf 2022

 

 • Sylwch y bydd parhad y gronfa hon yn dibynnu ar argaeledd y cronfeydd. Mae gan y Cyngor yr hawl i ddirwyn y cynllun grant i ben os bydd y ceisiadau yn rhy niferus ac os yw'r dyraniad cyllid ar gyfer 2021-23 yn cael ei ddefnyddio cyn 17 Mehefin 2022.
 • Ni ellir gofyn am grant ar gyfer prosiectau neu wariant ôl-weithredol.  Bydd eithriadau'n cael eu hystyried lle bu'r gweithgaredd i weithredu ymateb adferiad oddi wrth Covid ac os cafodd ei wario rhwng 1 Ebrill 2021 i 30 Gorffennaf 2021. 
 • Mae'n ofynnol i'r ymgeisydd sicrhau bod yr holl ddeddfwriaeth, caniatâd, rheoliadau a chydsyniadau angenrheidiol yn eu lle pan fo angen. 

Mae'r ymgeisydd yn gwbl gyfrifol am sicrhau bod pob agwedd ar y cynllun yn cydymffurfio.  Gallai methu â gwneud hynny arwain at beidio â thalu grant.  Os oes angen caniatâd neu gydsyniad ar eich prosiect, gallwch ddal i wneud cais ond bydd angen i chi egluro'ch amserlen ar gyfer eu cynnwys yn eich cais.  

 • Unwaith y bydd cais wedi'i ddilysu bydd yn cael ei brosesu a bydd penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â dyddiadau'r panel uchod.
 • Bydd ceisiadau'n cael eu sgorio yn erbyn y meini prawf canlynol ar bwysiad cyfartal ac yn cael eu hystyried gan Banel Grant Adferiad Cymunedol y Cyngor:
  • Cyfraniad at adferiad o ganlyniad i Covid
  • Buddion cymunedol
  • Allbynnau / canlyniadau'r cynllun
  • Gwerth am aria

 

 • Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn cytundeb grant i chi ei lofnodi a'i ddychwelyd atom. Mae'r cytundeb grant yn nodi telerau ac amodau ein cyllid y gofynnwn i sefydliadau gydymffurfio â hwy yn gyfnewid am y grant.
 • Os ydych yn aflwyddiannus, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn rhoi gwybod i chi beth yw'r rhesymau am hyn.
 • Bydd yr arian yn cael ei ddyrannu ar sail 'y cyntaf i'r felin'. Ond mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i symud o sail y cyntaf i'r felin i broses fwy dewisol yn dibynnu ar y galw a'r arian sy'n weddill.
 • Mae hwn yn grant dewisol ac nid oes unrhyw hawliau i apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor.

 

 

9. Caffael

 • Er mwyn sicrhau'r gwerth gorau am arian, mae angen caffael yr holl nwyddau a gwasanaethau yr hawlir amdanynt fel rhan o'r prosiect yn agored ac yn deg. Mae angen i ymgeiswyr ddarparu dyfynbrisiau ysgrifenedig, cyfeiriadau at restrau catalog neu dendrau ffurfiol fel rhan o'u cais.
 • Dylid dilyn y canllawiau canlynol yn dibynnu ar werth eitem unigol:
  • Hyd at £5,000 -Rhaid cael a chadw o leiaf 2 ddyfynbris ysgrifenedig.
  • £5,000 - £20,000+ -Rhaid gofyn am o leiaf 3 Dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Rhaid i'r dyfynbrisiau fodyn seiliedig ar yr un fanyleb a'u gwerthuso ar sail debyg am debyg.

 

 

10. Talu Grant

Ar ôl cwblhau prosiectau, bydd gofyn i sefydliadau ddarparu tystiolaeth o waith / gweithgareddau a wnaed a chyflwyno anfonebau / derbynebau / taflenni amser ac ati. Bydd angen i ni weld prawf bod yr anfoneb(au) / costau wedi'u talu.

 

11.  Monitro a Gwerthuso

Gofynnir i dderbynwyr grantiau ddarparu adroddiad yn crynhoi cynnydd yn erbyn cyflawni canlyniadau / allbynnau y cytunwyd arnynt a nodwyd yn y cynnig.  Gall Swyddogion y Cyngor ymweld i wirio manylion y prosiect.

 

 

12.  Publicity

 • Bydd y Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gydnabod yn llawn y gefnogaeth a gafwyd gan Gyngor Sir Powys. Gallai hyn fod mewn sawl ffordd, yn dibynnu ar eich prosiect.

 • Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i roi cyhoeddusrwydd i unrhyw gymorth grant.

 

 

13. Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach cysylltwch â communitydevelopment1@powys.gov.uk ffôn: 01597 827659.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu