RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet i ystyried canlyniad adolygu ysgolion

Image of Transforming Education words and its branding

7 Gorffennaf 2021

Image of Transforming Education words and its brandingBydd y Cabinet yn ystyried canfyddiadau adolygu tair ysgol gynradd yng ngogledd Powys wythnos nesaf, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i ddod â chynlluniau yn eu blaenau i ddarparu addysg well i blant a phobl ifanc. Mae am wneud hyn drwy gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030, a gymeradwywyd fis Ebrill diwethaf.

Fis Medi diwethaf, ystyriodd Cabinet y ffordd orau ymlaen ar gyfer ad-drefnu ysgolion yn nalgylch Llanfyllin / Gogledd Y Trallwng yn y dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys y tair ysgol ganlynol:

  • Ysgol Pennant
  • Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant
  • Ysgol Bro Cynllaith.

Mae'r cyngor wedi datblygu ac ystyried dewisiadau ar gyfer y tair ysgol a bydd yn adrodd arnynt i'r Cabinet ddydd Mawrth, 13 Gorffennaf.

Bydd y Cyngor yn dweud wrth y Cabinet na fydd yn bwrw ymlaen â chynigion ar gyfer Ysgol Pennant ac Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant ar hyn o bryd. Ond bydd yn parhau i gadw golwg ar y sefyllfa yn y ddwy ysgol ac yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Mae am symud yr ysgol ar hyd y continwwm iaith dros amser i gryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ardal.

Fodd bynnag, bydd y Cyngor yn gofyn i'r Cabinet ddechrau'r broses statudol o gau Ysgol Bro Cynllaith o fis Awst 2022. Bydd disgyblion yn trosglwyddo i'w hysgolion eraill agosaf ym Mhowys.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiad a hawl ein dysgwyr. Byddwn yn cyflawni hyn drwy gyflawni ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030. Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol, yn gyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau oll mae ein dysgwyr yn ei haeddu.

"Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau gweithredu'r Strategaeth, byddwn yn wynebu penderfyniadau anodd wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys. Mae'r rhain yn cynnwys y gyfran uchel o ysgolion bach yn y sir, gostyngiad yn nifer y disgyblion, a'r nifer uchel o leoedd ysgol gwag.

"Rydym wedi edrych yn fanwl iawn ar ddewisiadau posibl ar gyfer Ysgol Pennant ac Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant fel rhan o'r ffordd ymlaen sydd orau gan y Cyngor. Fodd bynnag, yn dilyn adolygiad cadarn a oedd yn ystyried ystod eang o ffactorau, rydym wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r dewisiadau ar gyfer y ddwy ysgol hon ar yr adeg yma.

"Nid ydym wedi dod i'r penderfyniad i gau Ysgol Bro Cynllaith ar chwarae bach. Mae'r cynnig wedi cael eu herio'n gadarn gan uwch arweinwyr yn y cyngor ar bob cam. Rydym hefyd wedi datblygu'r cynnig er budd gorau ein dysgwyr, sydd wedi bod yn flaenoriaeth gennym yn ein trafodaethau a'n penderfyniadau.

"Pe bai'r ysgol hon yn cau, byddai'r dysgwyr yn mynd i ysgolion a fyddai mewn sefyllfa well i ddiwallu gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd. Gallai hyn gynnig ystod ehangach o gyfleoedd addysgol ac allgyrsiol iddyn nhw.

"Rwy'n argymell i'r Cabinet ein bod yn dechrau ymgynghori'n ffurfiol i gau Ysgol Bro Cynllaith."

Pe bai'r Cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad i gychwyn y broses statudol, mae'r cyngor yn rhagweld y byddai'r ymgynghoriad yn dechrau ym mis Medi 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu