RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cydnabyddiaeth genedlaethol i Bowys

The award scheme logo

8 Gorfennaf 2021

The award scheme logo Mae gwaith digidol ac arloesol Cyngor Sir Powys wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol yng Ngwobrau Cyflawniad MJ 2021.

Mae'r gwobrau'n dathlu'r gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus lleol ar draws y DU. Cyhoeddwyd bod Powys wedi cyrraedd rownd derfynol y Wobr Arloesedd mewn Gwasanaethau Plant a'r dosbarth Trawsnewid Digidol.

Mae'r Wobr Arloesedd mewn Gwasanaethau Plant yn cydnabod tîm ymroddedig sydd wedi datblygu gwasanaethau creadigol a blaengar i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Yn 2019 creodd Gwasanaethau Plant dîm newydd a oedd yn gweithio'n benodol i atal, amddiffyn a chefnogi plant rhag pob math o gamfanteisio ar blant. Mae'r tîm wedi trawsnewid gwaith camfanteisio ar blant ac wedi arwain y rhanbarth mewn mentrau amrywiol i ddiogelu pobl ifanc.

Gan gydweithio â phartneriaid yn Heddlu Dyfed Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, mae'r tîm wedi datblygu a chyhoeddi'r strategaeth Camfanteisio ar Blant yn ddiweddar. Mae'r strategaeth yn nodi sut y gall pobl ym Mhowys gydweithio i ddiogelu plant drwy greu cymunedau sy'n llymach i gyflawnwyr. Bydd hefyd yn creu amgylcheddau nad ydynt yn beio plant ac sy'n fwy diogel iddyn nhw a phobl ifanc. Mae'r tîm yn cynnal digwyddiadau hyfforddi a chefnogi lleol a chenedlaethol rheolaidd i weithwyr proffesiynol a theuluoedd lle gallan nhw drafod pryderon a gwella eu gwybodaeth i helpu i fynd i'r afael â chamfanteisio ar blant.

Mae'r Gymeradwyaeth ar gyfer y Wobr Trawsnewid Digidol yn cydnabod y ffordd mae'r cyngor wedi cofleidio technoleg newydd mewn nifer o feysydd. Mae hyn yn cynnwys datblygu system Tracio ac Olrhain COVID-19 bwrpasol y mae tri chyngor arall yng Nghymru wedi'i defnyddio. Yn ogystal, lluniodd y Cyngor systemau sy'n seiliedig ar y we i helpu i asesu a chofnodi parseli bwyd a galwadau lles. Roedd y system hefyd yn monitro profion llif unffordd ar gyfer staff gofal cymdeithasol.

Mae'r Gymeradwyaeth hefyd yn cynnwys gwelliannau i wefan Powys i gynyddu nifer y trafodion y gall preswylwyr eu gwneud ar-lein. Mae'r rhain yn cynnwys tanysgrifiadau i'r gwasanaeth gwastraff gardd a cheisiadau am drwyddedau gwastraff masnachol.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Mae'r ffordd mae Gwasanaethau Plant wedi canolbwyntio ar Gamfanteisio ar Blant wedi torri tir newydd ym Mhowys. Mae wedi codi ymwybyddiaeth am y mater o fewn y Cyngor ac yn ein cymunedau a'i roi'n uwch ar yr agenda. Buodd ymgyrch ar y cyd gyda gweledigaeth a phenderfyniad i daclo camfanteisio trwy ddod ag asiantaethau at ei gilydd. Mae wedi cyfrannu at wella gwasanaethau sy'n mynd i'r afael â Chamfanteisio ar Blant yn ein Sir. Mae Gwasanaethau Plant Powys wedi bod yn eithriadol wrth arwain y ffordd a hoffwn ddiolch i'r holl aelodau staff am eu hymrwymiad parhaus yn y maes yma."

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Digidol: "Mae'r gwelliannau digidol a gydnabuwyd yn y gwobrau wedi helpu ein hymateb i bandemig COVID-19 ac wedi gwneud trafodion yn haws ac yn gyflymach i breswylwyr a hwyluso ein prosesau mewnol. Rydym yn edrych ymlaen at wneud llawer mwy o welliannau digidol gan eu bod yn rhan bwysig o'n taith drawsnewid i gyflawni'r dyheadau Gweledigaeth 2025."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu