RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn arwain y ffordd yn ei ddefnydd o bren o Gymru yn y maes adeiladu

Image of a pile of logs

8 Gorffennaf 2021

Image of a pile of logsNid yw'r maes adeiladau ond yn defnyddio 4% o'r pren sy'n cael ei dyfu yng Nghymru er gwaethaf y ffaith bod 95% o goed Cymru'n bodloni'r safon adeiladu. Dyna'r neges y clywodd Cabinet y Cyngor yr wythnos hon.

Mae'r cyngor wedi bod ar flaen y gad wrth geisio unioni hyn trwy gyflwyno ei Bolisi Annog Defnyddio Coed yn 2017. Mae hefyd wedi arwain prosiect arloesol a gynlluniwyd i annog mwy o ddefnydd o bren Cymru yn y diwydiant adeiladu.

Lansiwyd cynllun Cartrefi o Bren Lleol i nodi a phrofi ymyriadau a allai cael effaith drawsnewidiol ar y gadwyn gyflenwi adeiladu pren yng Nghymru. Mae hefyd wedi cael effaith ar ddarparu tai cymdeithasol carbon isel yng Nghymru.

Lansiwyd y fenter ym mis Ebrill 2018 dan arweiniad Cyngor Sir Powys. Fe'i hariannwyd gan Lywodraeth Cymru a Rhaglen Datblygu Wledig yr Undeb Ewropeaidd a'i chwblhau ym mis Mawrth 2021.  Cyflwynwyd y prosiect ymchwil gan Woodknowledge Wales gyda phartneriaid prosiect Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Coed Cymru a BM TRADA.

Ar hyn o bryd mae'r Prosiect yn edrych ar gam pellach a fydd yn ceisio gweithredu dysgu Cartrefi o Bren Lleol ar raddfa ehangach.

Ddydd Mawrth, 6 Gorffennaf, clywodd y Cabinet fod ffrwyth y prosiect arloesol wedi dylanwadu ar adeiladwyr tai, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai sy'n ystyried defnyddio pren i adeiladu cartrefi fforddiadwy a chartrefi eraill i gyrraedd eu targedau lleihau carbon.

Yn ystod y prosiect, mae cymdeithasau tai fel Tai Wales & West wedi mabwysiadu polisïau sy'n gwneud pren yn ddeunydd dewis cyntaf ar gyfer eu rhaglen adeiladu. Mae hwn yn debyg i Bolisi Annog Defnyddio Coed y cyngor ei hun.

Clywodd y Cabinet hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi nodi pren yn ei gofynion Ansawdd Datblygu drafft ar gyfer tai cymdeithasol newydd. Mae am i bren fod yn ddeunydd o ddewis ar gyfer darparu cartrefi carbon isel sy'n effeithlon o ran ynni.  Daw hyn i gyd yn sgil y prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod y Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Yn ystod ei oes, ry'n ni wedi gweld cydweithio llwyddiannus fel rhan o'r prosiect. Mae wedi galluogi'r cyngor i adeiladu ar berthnasau gydag adrannau amrywiol Llywodraeth Cymru gan gynnwys Tai, Coedwigaeth a'r Economi yn ogystal â sefydliadau fel Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae pob un o'r rhain wedi'u cynrychioli ar grŵp llywio'r prosiect.

"Trwy noddi prosiect Cartrefi o Bren Lleol ry'n ni'n dangos ein rôl arweiniol gadarnhaol o ran lleihau ôl troed carbon ein cartrefi fforddiadwy.  Ni yw'r unig gyngor yng Nghymru a'r DU - ac un o'r ychydig rhai yn Ewrop - gyda Pholisi Annog Coed.

"Mae Llywodraeth Cymru'n ystyried cyllid ar gyfer Cam Dau prosiect Cartrefi o Bren Lleol. Bwriad y cam yma fydd dylanwadu ar bolisi i ddatblygu pren o Gymru ar gyfer cynnyrch fel ffenestri pren ac inswleiddio ffibr pren."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu