RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Perfformiad da er gwaethaf Covid

Image of Powys County Council's logo

9 Gorffennaf 2021

Image of Powys County Council's logoBydd y cyngor sir yn cael clywed fod Cyngor Sir Powys wedi gwneud cynnydd da yn erbyn ei Gynllun Gwella Corfforaethol Gweledigaeth 2025 yn ystod 2020-21 er gwaethaf effaith y pandemig.

Dros y flwyddyn, blaenoriaeth y Cyngor oedd ymateb i bandemig COVID-19, ar ôl rhoi'r cynllun parhad busnes ar waith ym mis Mawrth 2020 i ganolbwyntio ar weithgareddau sy'n bwysig i'r busnes - cadw pobl yn ddiogel, atal y clefyd rhag ymledu a chyrraedd allan i'r rheiny oedd fwyaf angen help.

Golygodd y penderfyniad hwnnw bod y rhan fwyaf o'r gwasanaethau a rhai gweithgareddau a drefnwyd un ai wedi'u gohirio neu wedi dod i ben wrth i staff ac aelodau ganolbwyntio ar  ymateb i COVID-19.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Fel arfer, byddai'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn canolbwyntio'n bennaf ar beth rydym wedi'i wneud dros y flwyddyn i wireddu ein hamcanion o ran llesiant.  Fodd bynnag, roedd 2020-21 yn flwyddyn wahanol iawn gan orfod gohirio rhai gweithgareddau wrth i ni symud staff a gwario arian ar ein hymateb i'r coronafeirws.

"Mae'r adroddiad felly'n rhoi asesiad o'n gwaith yn erbyn ein hamcanion llesiant a chydraddoldeb, yn ogystal â blaenoriaethau ail-godi o COVID-19 y rhoddwyd yn eu lle'n gyflym i ategu ei Gynllun Parhad Busnes; Ymateb i COVID-19; Cadw ein Cymunedau'n Ddiogel; a Rhedeg y Cyngor.

"Yn gyffredinol rydym wedi mesur ein perfformiad fel 'Da' gan roedd 68 (77%) o'r 88 o amcanion oedd yn eu lle i gefnogi Gweledigaeth 2025 ar y trywydd iawn, roedd 15 bron â bod yno, dau wedi'u cwblhau gydag un amcan heb fod ar y trywydd iawn.

"Rwy'n falch gallu rhannu cynnydd y Cyngor hyd yma ar Weledigaeth 2025 ac rwy'n hynod falch o'r hyn rydym wedi gallu ei gyflawni yn ystod 2020-21, gan adeiladu ar rai gwendidau y tynnwyd sylw atynt dros y blynyddoedd diwethaf.

"O gofio'r fath flwyddyn a gafwyd a'r pandemig byd-eang, mae'n rhaid i'r cyngor gyflwyno pethau'n wahanol ac rydym yn gofyn i drigolion i'n helpu ni wrth baratoi Powys at y dyfodol.  Byddwn yn parhau i addasu a sefydlu ffyrdd newydd o weithio a chyflwyno gwasanaethau sy'n helpu trigolion, cymunedau a busnesau," ychwanegodd.

Roedd y perfformiadau da o'u cymharu â'r mesurau'n cynnwys:

 • Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau allweddol, rydym wedi creu cysylltiadau a chefnogi 1,233 o fusnesau, gan gynnwys trwy gymorth ariannol uniongyrchol.
 • Wedi gweithio â 634 o gyflenwyr lleol o fewn proses gaffael y Cyngor, sydd i fyny o 526 y flwyddyn gynt.
 • Wedi cefnogi 12 o brosiectau band eang cymunedol, o'i gymharu â 3 yn 2019-20, ac mae un prosiect yn y cyfnod adeiladu.
 • Mae 168 o bobl wedi cael swyddi ers 2018 gyda chefnogaeth gweithgareddau Cymunedau am Waith a Mwy a Gweithffyrdd.
 • 96% o blant a weithiodd gyda'r gwasanaeth ymyrraeth ac atal wedi gallu aros gyda'u teuluoedd yn ddiogel.
 • 93% o blant sy'n derbyn gofal wedi derbyn ymweliad statudol o fewn yr amserlen.
 • Nifer y gofalwyr maeth wedi codi o 75 i 81.
 • 575 o gleientiaid newydd sy'n oedolion wedi cael cefnogaeth yn eu cartrefi eu hunain trwy dechnoleg gynorthwyol (dros 1,800 hyd yma)
 • Cynnydd o 1.21% yn nifer y plant Blwyddyn 1 sy'n derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ers 2019-20
 • 55 o ysgolion cynradd yn y categori safon A neu B o ran cyflwr cyffredinol, o'i gymharu â 46 yn 2019-20.
 • 100% o'r ysgolion wedi gosod gwell seilwaith i helpu gyda dysgu digidol.
 • Salwch ymysg staff wedi gostwng o 9.29 diwrnod i 7.36 diwrnod fesul cyfwerth ag amser llawn (12 mis gronnol)
 • Wedi sefydlu 'Panel y Bobl' gyda 500 o aelodau.
 • Wedi arbed £2.1 miliwn trwy adolygu ac ailwampio gwasanaethau i'w gwneud yn fwy effeithlon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu