RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Grant Caledi i Denantiaid

 

Gallwch wneud cais am y grant hwn os ydych yn rhentu eich cartref a'ch bod mewn perygl o fod yn ddigartref gan fod gennych ôl-ddyledion rhent sy'n cynyddu yn sgil Covid-19. Gall hyn fod oherwydd bod eich incwm wedi gostwng yn ystod cyfnod Covid-19 neu o achos bod eich costau wedi cynyddu hefyd.

Gallai'r rhesymau pam nad ydych wedi gallu talu'ch rhent yn ystod Covid-19 fod yn niferus ac mae enghreifftiau isod i'ch helpu. Ond byddwn yn edrych ar unrhyw set o amgylchiadau fel y maent wedi effeithio arnoch.

 • Cynnydd mewn cyfleustodau gan eich bod yn treulio mwy o amser gartref
 • Cynnydd mewn biliau bwyd oherwydd bod dibynyddion a phobl nad ydynt yn ddibynyddion yn treulio mwy o amser gartref (e.e. ysgolion yn cau)
 • Cawsoch eich rhoi ar ffyrlo
 • Ni fuoch ond yn derbyn Tâl Salwch Statudol wrth ynysu neu wrth fod yn sâl gyda Covid-19
 • Gweithio llai o oriau nag arfer (oherwydd eich bod ar gontract dim oriau, neu fod eich cyflogwr wedi cau'r gweithle)

 

Os oes angen help arnoch i wneud cais, neu gyngor ar grantiau, budd-daliadau neu ddyfarniadau'n gyffredinol, ffoniwch ni ar 01597 826345.

 

I gael y grant hwn mae rhaid i chi ddangos y canlynol:-

Rhaid i chi fod yn rhentu eiddo gan landlord preifat neu gymdeithas dai ond yn talu rhent marchnad llawn. Os nad ydych yn gwybod a ydych yn talu rhent marchnad llawn, cysylltwch â'ch landlord yn gyntaf cyn i chi wneud cais.

 • Rydych wedi cronni gwerth o leiaf 8 wythnos o ôl-ddyledion rhent yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
 • Rydych wedi dioddef caledi ariannol yn ystod y cyfnod hwn - a rhaid i hyn fod oherwydd sut mae Covid-19 wedi effeithio arnoch chi a'ch aelwyd
 • Rhaid i chi ddangos nad oeddech chi'n gallu mynd i'r afael â'ch ôl-ddyledion rhent
 • Rydych bellach yn wynebu digartrefedd o ganlyniad i hyn.

 

Nid ydych yn gymwys i hawlio'r grant hwn:

 • Os ydych yn gymwys i wneud cais amam Daliadau Disgresiwn at Gostau Tai gennym ni. from us.
 • Os ydych yn methu â darparu'r holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom i gadarnhau eich amgylchiadau, neu ni allwn gadarnhau eich amgylchiadau drwy wiriadau eraill a wnawn
 • Os gofynnwn i chi gyflwyno gwybodaeth neu dystiolaeth o fewn cyfnod penodol a'ch bod yn methu â'i rhoi i ni cyn pen yr amserlenni hynny heb achos rhesymol.
 • Os ydych eisoes wedi derbyn benthyciad Cymorth Tenantiaeth am yr un cyfnod (gweler isod).

 

 

Benthyciadau Cymorth Tenantiaeth

Os cawsoch Fenthyciad Cymorth Tenantiaeth gan Undeb Credyd, byddant nawr yn rhoi grant yn lle'r benthyciad hwnnw.  Dylech gysylltu â'r Undeb Credyd y gwnaethoch gais amdano am hynny.

Os cawsoch fenthyciad am gyfnod o amser o'r blaen, ac ers hynny wedi profi caledi ariannol pellach, ac ry'ch chi'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y Grant Caledi i Denantiaid hwn, yna gallwn ystyried cais gennych ar yr amod na ddaw'r adegau hyn yn yr un cyfnod.

Os byddwch yn llwyddiannus:

 • Rhoddwn wybod i chi eich bod yn llwyddiannus a'r swm y cewch.
 • Telir y taliad yn uniongyrchol i'r landlord neu'r asiant y mae'r ôl-ddyledion rhent yn ddyledus iddo.

 

Os nad ydych yn llwyddiannus:

 • Byddwn yn ysgrifennu atoch i egluro pam.
 • Os ydych yn anghytuno â'r penderfyniad oherwydd eich bod yn teimlo nad oeddem yn ystyried yr holl amgylchiadau'n deg ac yn gywir, neu ein bod wedi gwneud camgymeriad o ran y ffeithiau cywir, RHAID i chi gysylltu â ni o fewn mis i ddyddiad y llythyr rydym wedi'i anfon atoch.  

Dylech anfon eich anghytundeb i reviews@powys.gov.uk gan egluro pam eich bod yn anghytuno â'r penderfyniad a rhoi mwy o dystiolaeth i gefnogi eich barn.  

Ni allwn adolygu eich cais ar ôl y cyfnod hwnnw oni bai y gallwch roi rhesymau teg pam nad oeddech yn gallu cysylltu â ni cyn pen y mis hwnnw.

 

I wneud cais bydd rhaid i chi gyflwyno'r canlynol gyda'ch cais:

 • Tystiolaeth o'ch manylion adnabod (Trwydded yrru neu Basbort neu Dystysgrif Geni, a dau fil cartref ar wahân. Rhaid i un o'r rhain fod yn fil Treth y Cyngor ar gyfer cyfnod yr ôl-ddyledion rhent.)
 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Copi o'r cytundeb(-au) tenantiaeth ar gyfer y cyfnod perthnasol.
 • Eich incwm, eich cyfalaf a'ch gwariant o 1 Mawrth 2020 tan 30 Mehefin 2021 a'ch incwm, eich cyfalaf a'ch gwariant arferol cyn Covid-19.
 • Cyfriflenni Banc i ddangos incwm, cyfalaf a gwariant.

 

Os ydych mewn cyd-denantiaeth byddem yn disgwyl gweld tystiolaeth a chymhwysedd gan bob ymgeisydd sy'n dal y cytundeb tenantiaeth. Efallai y bydd amgylchiadau arbennig lle na allwch roi hyn felly rhowch wybod i ni ar y ffurflen gais.

Er mwyn inni drafod eich cais yn gynt mae'n well gennym weld cyfriflenni gwreiddiol, felly gallwn dderbyn cyfriflenni ar-lein ar yr amod eu bod ar ffurf pdf. Efallai y byddwn yn derbyn copïau fesul achos, ond wedyn bydd rhaid i ni gynnal gwiriadau eraill a fydd yn arafu'r proses.

Darllenwch y canllawiau llawn ar gyfer y Grant Caledi i Denantiaid yma

Ffurflen Gais am y Grant Caledi i Denantiaid Ffurflen Gais am y Grant Caledi i Denantiaid

Os oes angen help arnoch i wneud cais neu gyngor ar grantiau, budd-daliadau neu ddyfarniadau yn gyffredinol, ffoniwch ni ar 01597 826345.

 

 

Ar gyfer Landlordiaid yn unig

Os ydych wedi derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich tenant wedi cyflwyno Grant Caledi i Denantiaid, llenwch y ffurflen ar-lein isod:

Ffurflen Gwybodaeth i Landlordiaid y Grant Caledi i Denantiaid Ffurflen Gwybodaeth i Landlordiaid y Grant Caledi i Denantiaid

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu