RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynrychiolwyr ysgolion yn cymryd rhan mewn cynhadledd e-sgol

Image of pupils using e-sgol for lessons

16 Gorffennaf 2021

Image of pupils using e-sgol for lessonsMae staff a dysgwyr ysgol ym Mhowys wedi rhannu eu profiad o fenter e-ddysgu sydd wedi ehangu cyfleoedd i ddysgwyr ôl-16 allu astudio cyrsiau na fyddent ar gael iddynt fel arall.

Cymerodd cynrychiolwyr o Ysgol Llanfyllin ran yng Nghynhadledd Dysgu Cyfunol e-sgol, a gynhaliwyd yn gynharach y mis hwn (dydd Mercher, 7 Gorffennaf). Rhoddodd y gynhadledd ar-lein gyfle i gynrychiolwyr glywed gan ysgolion sydd wedi ymgysylltu ag e-sgol a chan ysgolion sy'n llwyddo i ddatblygu diwylliant dysgu cyfunol.

Ymunodd Cyngor Sir Powys ag e-sgol, prosiect a noddir gan Lywodraeth Cymru, a ddarparodd gyfleusterau cyswllt fideo ym mhob campws ysgol uwchradd yn y sir.

Mae gwersi'n cael eu cynnal drwy gyswllt fideo byw gan yr athro tra gall y disgyblion aros yn eu hysgol. Mae'r gwersi 'byw' hyn gydag athro profiadol a chymwysedig, sydd wedi'i leoli mewn ysgol arall.

Gall athrawon roi adborth byw i ddisgyblion drwy'r system, a gall disgyblion gyfrannu ar lafar at y wers yn union fel pe bai'r athro yn yr ystafell.

Hefyd yn siarad yn y gynhadledd oedd cyn-Weinidog Addysg Cymru Kirsty Williams, a rannodd ei phrofiadau e-sgol fel rhiant ac a drafododd brofiad dysgu e-sgol ei merch drwy Ysgol Calon Cymru ac Ysgol Uwchradd Gwernyfed.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rwyf wrth fy modd bod uwch arweinwyr, staff a myfyrwyr o Ysgol Llanfyllin wedi cymryd rhan yn y gynhadledd genedlaethol e-sgol ac wedi rhannu eu profiadau.

"Trwy ddefnyddio technoleg mae darparu cyfleoedd addysg o ansawdd uchel i'n holl ddysgwyr a dyna'r cyfrwng a fydd yn cyflawni hyn. Mae e-sgol wedi cysylltu dysgwyr ac athrawon ac ar draws Powys gan sicrhau bod pob dysgwr yn cael cynnig ehangach o ddewisiadau pwnc ac yn derbyn y profiad dysgu gorau ar yr un pryd.

"Rydym wedi ymrwymo i wella hawl a phrofiad dysgwyr ôl-16 yn y sir ac mae e-sgol yn mynd i fod yn hanfodol wrth i ni ddechrau trawsnewid darpariaeth ysgolion ôl-16.  Rydym am roi'r profiad dysgu gorau i'n dysgwyr er mwyn iddynt allu ffynnu a bodloni gofynion yr 21ain Ganrif.

"Braf oedd gweld bod cyn-Weinidog Addysg Cymru Kirsty Williams hefyd wedi siarad yn y gynhadledd am ei phrofiad hi a phrofiad ei merch o e-sgol.  Yr oedd Kirsty wedi sbarduno'r prosiect e-sgol sydd wedi chwyldroi agwedd addysg yng Nghymru, ac mae ardaloedd gwledig o'r wlad wedi elwa o hynny.

"Hoffwn ddiolch i Kirsty am ei holl gefnogaeth yn ystod ei hamser fel Gweinidog Addysg ac fel Aelod o'r Senedd dros Frycheiniog a Sir Faesyfed a dymunaf yn dda iddi ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd Dewi Owen, Pennaeth Ysgol Llanfyllin: "Rydym wrth ein bodd â'r llwyddiant y mae ein myfyrwyr a'n staff wedi'u mwynhau wrth fod yn flaengar gyda system e-sgol.

"Trwy arddel technoleg, rydym wedi caniatáu i athrawon a dysgwyr o bob rhan o Bowys a thu hwnt allu cydweithredu a chael mynediad i gyrsiau nad ydynt ar gael fel arfer yn eu hysgolion agosaf.  Nid yw byw mewn ardal wledig yn rhwystr i ddysgu bellach."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu