RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Byddwch yn ofalus os ydych yn bwydo'r adar wrth y llyn yn Llandrindod

Image showing bird food placed on a litter bin

22 Gorffennaf 2021

Image showing bird food placed on a litter binGofynnir i bobl sy'n llawn bwriadau da wrth ymweld â'r llyn yn Llandrindod weithredu'n gyfrifol os ydynt yn dewis bwydo'r adar a'r adar gwyllt, drwy beidio â rhoi unrhyw fwyd ar y ddaear, y meinciau, y llwybrau neu'r biniau.

"Er mor wych yw hi i weld cymaint o bobl allan yn mwynhau ein hatyniadau awyr agored penigamp a yn cael cyfle i ryngweithio â natur a bywyd gwyllt, gall gadael bwyd i'r adar a'r adar gwyllt ar y llawr a lleoedd eraill ddenu fermin, gan annog yr adar allan o'u cynefinoedd diogel ac arwain at lawer o lanast ar y llwybrau o amgylch y llyn." Yn esbonio'r Cynghorydd Hulme, Aelod Cabinet ar faterion yr Amgylchedd.

"Dros y misoedd diwethaf, yn anffodus rydym wedi gweld sawl achos lle mae hwyaid wedi cael eu hannog allan o'r dŵr gan fwyd wedi'i adael ar ochr y ffordd iddynt, ac yna'n cael eu taro gan geir sy'n mynd heibio.

"Mewn mannau eraill o amgylch y llyn, mae pobl wedi dechrau gadael bwyd adar ar ben biniau sbwriel, sydd nid yn unig yn achosi i'r biniau gael eu gorchuddio mewn baw adar gan ei wneud yn annymunol iawn i roi sbwriel yn y bin, ond hefyd yn denu fermin sydd wedyn yn ysglyfaethu yn y sbwriel yn ogystal â gwledda ar y porthiant i'r adar."

Rydym yn ffodus bod cynefin yr ardal, gan gynnwys y glaswellt a'r llystyfiant ar lannau'r llyn, yn denu cymaint o fywyd gwyllt. Fodd bynnag, mae'r adar ar y llyn ac o'i amgylch yn wyllt a dylid eu trin felly.

"Rhaid bod yn gyfrifol bob amser wrth fwydo adar gwyllt," meddai Darylle Hardy, o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed. "Defnyddiwch fwyd adar priodol yn unig, a gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei daflu i'r dŵr a heb ei adael ar y ddaear.

"Gall gorfwydo rheolaidd hefyd newid ymddygiad naturiol yr adar, achosi gorlenwi, cynyddu lledaeniad clefydau, oedi wrth fudo rhywogaethau penodol, a hefyd diraddio ansawdd dŵr y llyn, gan ei wneud yn anniogel i'r bywyd gwyllt a ninnau. Os ydych chi'n teimlo bod angen i chi fwydo'r adar wrth ymweld â'r llyn, gwnewch hynny'n gynnil, ac ymatalwch rhag gadael y bwyd ar y ddaear, meinciau, llwybrau neu finiau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu