RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet i ystyried adroddiad perfformiad

Image of Powys County Council's logo

22 July 2021

Image of Powys County Council's logoBydd y Cabinet yn clywed wythnos nesaf bod perfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod chwarter cyntaf 2021/22 wedi bod yn bositif er gwaethaf effaith y pandemig parhaus.

Mae'r cyngor yn casglu ac yn adrodd ar ystod eang o wybodaeth am wasanaethau er mwyn mesur perfformiad yn erbyn cyflawni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol.  Bydd y wybodaeth perfformiad diweddaraf ar gyfer chwarter 2021/22 yn cael ei ystyried gan y Cabinet ar ddydd Mawrth, 27 Gorffennaf.

Yn gyffredinol, mae 72% o 68 amcan y Cynllun Gwella Corfforaethol ar darged ac mae 46% o 120 o fesurau'r Cynllun Gwella Corfforaethol wedi diwallu eu targedau.

Llwyddodd 42% o'r 24 Mesur Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMau) yr adroddwyd yn eu herbyn yn chwarter un i fwrw eu targed, sy'n welliant ar berfformiad chwarter pedwar 2020/21, o 28%.

Mae'r Cynllun Gwella Corfforaethol wedi'i adnewyddu ar gyfer Ebrill 2021 ymlaen ac mae'n cynnwys Amcanion Cydraddoldeb Strategol y cyngor, er mwyn sicrhau eu bod wedi'u hymgorffori'n llawn yn ein cynlluniau.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Er gwaethaf amgylchiadau'r pandemig cyfredol a'r angen i reoli adnoddau'r cyngor i gyflawni'r cynllun parhad busnes a datblygu busnes fel arfer, mae perfformiad y cyngor yn erbyn ei fframwaith monitro arferol yn para i fod yn gadarnhaol.

"Gwnaeth y cyngor gamu i lawr llawer o'i Gynllun Parhad Busnes a dychwelyd yn rhannol i 'weithgarwch busnes fel arfer' ond mae Cynlluniau Parhad Busnes yn parhau i fod ar waith ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwarchod y Cyhoedd fel bod y cyngor yn gallu parhau i gefnogi'r ymateb i COVID-19 ac ymdrechion adfer ac i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

"Er ein bod wedi canolbwyntio ar ymateb i'r pandemig, rydym yn parhau i wneud cynnydd o ran cyflawni ein blaenoriaethau Gweledigaeth 2025.

"O'r 118 o gartrefi'r cyngor sy'n cael eu hadeiladu, cwblhawyd 26 uned. Llwyddodd y cyngor hefyd i gael benthyciad o £2m o Gynllun Benthyciadau Canol Trefi Llywodraeth Cymru i helpu i ariannu'r gwaith o adeiladu 22 o gartrefi cyngor newydd yn Llanidloes.

"Llwyddwyd i ddymchwel Tŷ Robert Owen a bydd y safle yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tai fforddiadwy. Cwblhawyd gwaith adeiladu allanol ar gyfer datblygiad tai arloesol yng Nghleirwy.

"O dan Tyfu Canolbarth Cymru, cynhaliwyd cyfarfod bwrdd cyntaf Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru ac mae gwaith wedi dechrau i fapio gofynion sgiliau presennol y rhanbarth a'r rhai fydd eu hangen yn y dyfodol.

"Mae gwaith wedi dechrau ar ailddatblygu ac ymestyn canolfan dai Pont Aur yn Ystradgynlais i ddarparu tai Gofal Ychwanegol am y tro cyntaf yn ne Powys tra bod gwaith adeiladu hefyd wedi dechrau ar y cynllun Gofal Ychwanegol yn y Trallwng.

"Yn ddiweddar, cyhoeddodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys cynlluniau ar gyfer academi iechyd a gofal newydd.

"Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn llinell gymorth y tu allan i oriau swyddfa sef gyda'r nos ac ar benwythnosau i alluogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i ddod o hyd i gymorth.

"Mae ein rhaglen Trawsnewid Addysg yn parhau i symud ymlaen gyda'r Cabinet yn cymeradwyo cynigion i drawsnewid darpariaeth ysgolion ôl-16 yn ogystal â chymeradwyo cynnig i sefydlu ysgol newydd bob oed yn Llanfair Caereinion.

"Mae dysgu yn seiliedig ar waith wedi parhau i gael ei gefnogi gyda chwe phrentis newydd wedi'u penodi. Ar hyn o bryd mae gennym 17 o brentisiaid, 16 o brentisiaid Gradd Gyrfa a chyfanswm o 165 o staff ar raglenni prentisiaeth, gyda thri o'r rhain ar raglenni Prentisiaeth Gradd."

Uchafbwyntiau perfformiad Chwarter Un 2021/2022

  • Mae 201 o fusnesau lleol wedi cymryd rhan ym mhroses gaffael y cyngor ac roedd 38.5% o wariant y cyngor gyda chyflenwyr lleol
  • 14 o brosiectau sydd ar y gweill wedi derbyn cymorth i ddod â band eang cyflym wedi'i ddiogelu i'r dyfodol i gymunedau gwledig Powys
  • 54 o aelwydydd digartref wedi'u hailgartrefu'n llwyddiannus
  • Derbyniodd dros 1,110 o athrawon sy'n gweithio yn ysgolion Powys liniadur newydd o ganlyniad i raglen Technoleg Addysg Llywodraeth Cymru
  • Dyfarnwyd y Grant Amddifadedd Disgyblion i 661 o deuluoedd ar incymau isel i'w cynorthwyo gyda chostau megis gwisg ysgol a chitiau Addysg Gorfforol
  • Cefnogwyd 247 o bobl ifanc a'u teuluoedd gan y Gwasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid
  • Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur yn cael ei ddatblygu gyda'r nod o wneud gwahaniaeth cynaliadwy hir dymor i adfer natur ledled Powys
  • Yn ddiweddar, llwyddodd swyddogion Chwaraeon Powys i gyflawni'r safon Datblygu Arian inSport gydag Anabledd Chwaraeon Cymru ar ran Cyngor Sir Powys
  • Dyfarnwyd Gostyngiadau Hamdden, Lletygarwch a Manwerthu i 1,375 o fusnesau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-22 (cyfanswm y gostyngiadau oedd £10.7m)
  • Llwyddodd y Tîm Gwasanaeth Cofrestru i gyflawni 100% o gofrestriadau geni o fewn yr hyn sy'n ofynnol sef 42 diwrnod

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu