EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ystyried cais cynllunio tai

Image of County Hall

23 Gorffennaf 2021

Image of County HallBydd cais cynllunio i adeiladu 17 o dai cyngor newydd yn ne Powys yn cael ei ystyried yr wythnos nesaf, meddai'r cyngor sir.

Mae Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno'r cynlluniau, a allai weld y tai'n cael eu hadeiladu ar safle'r hen ysgol gynradd ym Mronllys.

Bydd Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy'r cyngor yn ystyried y cais cynllunio ar gyfer y datblygiad ddydd Iau, 29 Gorffennaf.

Yn y datblygiad bydd cymysgedd o dai un, dwy, tair a phedair ystafell wely y mae mawr ei hangen, a byddan nhw ar gael i'w rhentu gan y cyngor. Bydd y cyngor hefyd yn adeiladu dau fyngalo wedi'u haddasu fel rhan o'r datblygiad i ddiwallu anghenion lleol.

Bydd y cyngor hefyd yn creu lle cymunedol gwyrdd fel rhan o'r datblygiad.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Raglen Trawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau Gweledigaeth 2025.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod y Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Rydym am adeiladu tai fforddiadwy ac mae gennym darged uchelgeisiol o adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025. Mae hwn yn un o flaenoriaethau allweddol yn ein Cynllun Gwella Corfforaethol Gweledigaeth 2025, ac rydym yn gwneud cynnydd da arno.

"Bydd ein datblygiad arfaethedig ar safle'r hen ysgol ym Mronllys yn bwysig wrth i ni barhau i weithio tuag at gyflawni'r targed uchelgeisiol hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu