RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau ar gael i denantiaid sy'n wynebu bod yn ddigartref

Image of people holding a small house in their hands

26 Gorffennaf 2021

Image of people holding a small house in their handsMae'n bosibl y bydd tenantiaid ym Mhowys sydd wedi mynd i ddyled â'u rhent oherwydd y pandemig ac yn wynebu bod yn ddigartref,  yn gallu hawlio grant.

Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn gynllun Llywodraeth Cymru, a'r bwriad yw lleihau digartrefedd trwy helpu tenantiaid yn y sector rhentu preifat i glirio dyledion rhent.

Fel nifer o grantiau Covid, bydd Cyngor Sir Powys yn prosesu'r ceisiadau a'r taliadau.

Nid yw'r cynllun yn cynnwys tai cyngor ar hyn o bryd, felly rhaid i'r tenantiaid fod yn talu rhent marchnad lawn i landlord preifat neu gymdeithas tai i hawlio'r grant.

Rhaid fod gan denantiaid cymwys o leiaf 8 wythnos o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021 a rhaid fod y caledi ariannol yn deillio o'r pandemig.

Bydd y cyngor yn rhoi gwybod i ymgeiswyr os ydyn nhw'n llwyddiannus a bydd y grant yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r landlord neu'r asiant dan sylw.

Bydd yr undeb credyd yn cysylltu'n fuan ag unrhyw un sy'n derbyn Benthyciad Arbed Tenantiaeth a bydd trefniadau'n cael eu gwneud i drosi'r benthyciad yn grant.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Mae nifer o aelwydydd wedi gweld eu biliau bwyd a gwasanaethau'n codi'n sylweddol dros y pandemig gan fod pobl yn treulio mwy o amser adref.

"Ar yr un pryd, mae incwm nifer o bobl wedi syrthio o ganlyniad i Covid.  Y realiti anodd yw fod nifer o denantiaid Powys yn ei chael hi'n anodd cael y deupen llinyn ynghyd ac yn methu ymdopi â thalu'r rhent.

"Bydd y Grant Caledi i Denantiaid yn gymorth enfawr i nifer sydd wedi methu rhai taliadau rhent a bydd hefyd yn ceisio mynd i'r afael â'r caledi i wynebu nifer o landlordiaid dros y pandemig.

"Rwy'n annog unrhyw un sy'n gymwys i wneud cais am y nawdd er mwyn gallu datrys y ddyled a chael ychydig o dawelwch meddwl."

I ddarllen y canllawiau ac i wneud cais am y Grant Caledi i Denantiaid, ewch i https://en.powys.gov.uk/article/11367/Tenancy-Hardship-Grant

Os ydych chi angen help i wneud cais neu am wybod mwy am y grantiau a'r budd-daliadau y gallech chi eu hawlio, galwch y cyngor ar 01597 826345.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu