RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cytundeb i ddargyfeirio llwybr yn dilyn trafodaethau cadarnhaol

Image of County Hall

29 Gorffennaf 2021

Image of County HallCyhoeddwyd bod trafodaethau cadarnhaol wedi'u cynnal gyda'r nod o ddatrys problemau cyn datblygu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yng ngogledd Powys.

Bu'r Cyngor Sir Powys ag aelodau o Bwyllgor Cynllunio Cyngor Tref y Trallwng yn cyfarfod i drafod yr ysgol 150 lle newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg y Trallwng, ysgol a sefydlwyd yn 2017 yn dilyn proses ad-drefnu.

Mae'r cynllun arloesol ar gyfer yr ysgol newydd yn cyfuno'r hen a'r newydd a fydd yn darparu cyfleusterau gwych i ddisgyblion Ysgol Gymraeg y Trallwng a chymuned y Trallwng tra'n cynnal presenoldeb eiconig Ysgol Maesydre.

Cytunodd cyfarfod o bwyllgor cynllunio'r cyngor tref neithiwr (dydd Mercher) i ddargyfeirio llwybr tramwy cyhoeddus fel rhan o'r cynllun yn dilyn ymweliad safle diweddar rhwng swyddogion y cyngor sir a chynrychiolwyr cyngor y dref.

Cadarnhawyd yn y cyfarfod y bydd y cyngor sir yn trefnu cytundeb ysgrifenedig ffurfiol a fydd yn caniatáu i glybiau chwaraeon y Trallwng a'r gymuned gael mynediad i gaeau chwaraeon ac ardal gemau aml-ddefnydd yr ysgol newydd y tu allan i oriau ysgol.  Bydd gan yr ysgol hefyd neuadd gymunedol a fydd yn cael ei rhannu gyda'r gymuned ehangach y tu allan i oriau ysgol.

Fel rhan o'r pecyn buddion cymunedol, bydd y cyngor sir yn cymryd camau i drefnu ardal sglefrfyrddio ger yr ysgol, wedi'i lleoli ar y glaswellt wrth ymyl maes parcio cyngor y dref.  Bydd y pecyn hefyd yn cynnwys ffensys ar gyfer caeau chwaraeon y Cyngor Tref.

Fel rhan o'r datblygiad, bydd ffens ddiogelwch o amgylch ardal werdd yr ysgol yn cael ei phlannu'n llawn i ddarparu lefel arall o ddiogelwch i'r dysgwyr a fydd yn mynychu adeilad newydd yr ysgol.

Mae'r ysgol newydd, a fydd yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, yn cael ei hariannu ar y cyd gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a'r cyngor.

Mae hefyd yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau Gweledigaeth 2025. Un o'r dyheadau yw darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae hwn yn brosiect cyffrous a, phan fydd wedi'i gwblhau, bydd yn darparu cyfleusterau'r 21ain Ganrif i ddysgwyr a staff Ysgol Gymraeg y Trallwng tra'n cadw a moderneiddio adeilad rhestredig Gradd II i'w ddefnyddio gan gymuned y Trallwng.

"Bydd yr adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Y Trallwng nid yn unig yn darparu amgylchedd lle bydd ein dysgwyr a'n hathrawon yn ffynnu ond bellach bydd cymuned ehangach y Trallwng hefyd yn elwa drwy gael mynediad i gyfleusterau newydd yr ysgol."

Dywedodd y Cynghorydd Alison Davies, Maer y Dref: "Mae'r Cyngor Tref wastad wedi bod yn ymroddedig i gefnogi'r cyfleusterau addysgol gorau posibl i'n pobl ifanc ac rydym wrth ein boddau bod yr anawsterau wedi'u datrys.

"Trwy weithio mewn partneriaeth gadarnhaol â Chyngor Sir Powys rydym yn gwybod ein bod yn cyflawni mwy ac rydym yn gwerthfawrogi'r fenter y mae swyddogion y cyngor sir wedi'i dangos wrth geisio datrys problemau ac elwa ein cymuned.

"Rydym yn arbennig o falch bod hyn wedi arwain at berthynas waith parhaus llawer agosach a chadarnhaol gydag Ysgol Gymraeg y Trallwng a chyngor y dref. Yn sicr, gyda'n gilydd rydym yn gryfach."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu