RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Golau gwyrdd ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Fyd-Eang ar gyfer Rheilffyrdd gwerth £150m

Image of a train

29 Gorffennaf 2021

Image of a trainMae cais cynllunio ar gyfer adeiladu cyfleuster profi rheilffyrdd o'r radd flaenaf ar y ffin rhwng Powys a Chastell-nedd Port Talbot wedi'i gymeradwyo'n amodol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Powys.

Bydd y cyfleuster profi trenau, rheilffyrdd a thechnoleg a elwir yn Ganolfan Ragoriaeth Fyd-Eang ar gyfer Rheilffyrdd (GCRE), yn darparu cyfleuster unigryw yn y DU ac Ewrop i gefnogi arloesedd yn y diwydiant rheilffyrdd yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys profi technolegau gwyrdd arloesol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau Powys a Chastell-nedd Port Talbot i ddatblygu cynigion ar gyfer y GCRE, a fydd wedi'i leoli ar safle pwll glo brig Nant Helen sy'n cael ei redeg gan Celtic Energy a Chanolfan Ddosbarthu Golchfa Glo Onllwyn.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Mae hwn yn gam hanfodol ymlaen yn y cyfle gwych hwn ar gyfer swyddi a thechnoleg ym Mhowys a De Orllewin Cymru. Mae gan y ganolfan y potensial i hybu buddsoddiad a lles economaidd yr ardal. Mae'n cefnogi ein hangen i symud i gymdeithas carbon isel ac i ddod â diwydiannau sy'n fwy ecogyfeillgar i'r ardal. "

Ychwanegodd y Cynghorydd Iain McIntosh, yr Aelod Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd: "Mae'r penderfyniad cynllunio yn paratoi'r ffordd ar gyfer buddsoddiad a allai fod gwerth £150 miliwn yn y rhanbarth gan greu swyddi o ansawdd uchel i'r rhanbarth gyda'r potensial o hwb gwirioneddol i swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu a thu hwnt."

Bydd y Ganolfan Ragoriaeth Fyd-Eang ar gyfer Rheilffyrdd, sydd i'w lleoli ar safle Glo Brig Nant Helen a Chanolfan Ddosbarthu Golchi Glo Onllwyn, yn cwmpasu ardal o tua 475 hectar a bydd yn cynnwys dau drac profi mewn ffurf dolen, un yn drac cerbydau cyflym wedi'i drydaneiddio (6.9km o hyd) a'r llall yn drac profi seilwaith cyflymder isel (4.5km).

Bydd hefyd amgylchedd profi platfform deuol, swyddfeydd gweithrediadau a rheoli, llety staff, cabanau siyntwyr a chyfleusterau ar gyfer ymchwil a datblygu, addysg a hyfforddiant.

Rhoddwyd cymeradwyaeth amodol i'r GCRE heddiw (Iau 29 Gorffennaf), pan glywodd aelodau pwyllgor cynllunio'r Cyngor drwy adroddiad bod gan y cynnig cefnogaeth lawn Gwasanaethau Datblygu Economaidd y cyngor. Mae'r awdurdod yn falch o nodi'r cymorth ariannol sydd wedi'i ymrwymo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 

Rhoddodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot gymeradwyaeth amodol i'r cais cynllunio, a gyflwynwyd gan Weinidogion Cymru, yn gynharach yr wythnos hon.

Nododd yr adroddiad: "Mae'r GCRE yn cynnig cyfle i fuddsoddi'n sylweddol mewn rheilffyrdd yng Nghymru. Byddai hyn o fudd i Gastell-nedd Port Talbot a Phowys ac yn ategu ffocws ac ymrwymiad Trafnidiaeth Cymru i adfywio'r rhwydwaith rheilffyrdd drwy ddarparu gwasanaethau newydd a cherbydau (trenau a cherbydau), atebion arloesol a rhaglen sylweddol o fuddsoddi mewn gorsafoedd.

"Bydd hefyd yn cefnogi adferiad ar ôl Covid - mae Llywodraeth y DU wedi pwysleisio pwysigrwydd gwariant ar seilwaith i helpu i roi hwb i'r economi a sicrhau adferiad economaidd hirdymor.  Bydd hefyd yn darparu cyfleoedd pellach ar gyfer technolegau cynaliadwy sy'n gysylltiedig â'r sector rheilffyrdd (trydan, batri, cysylltiadau â chynhyrchu ynni cynaliadwy ac ati)."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu