RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Peidiwch â rhoi ffilm blastig yn eich blwch ailgylchu coch

Image of a red recycling box

2 Awst 2021

Image of a red recycling boxRy'n ni bob amser yn edmygu'r ffaith bod ein trigolion yn awyddus i ailgylchu cymaint o'u sbwriel ag y bo modd. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio rhoi'r pethau cywir yn y bocsys cywir fel rhan o'ch casgliadau wythnosol ailgylchu ymyl y ffordd.

Mae rhoi eitemau anghywir yn y blychau yn gwneud bywyd yn anodd dros ben i'n criwiau. Os byddwn yn casglu'r cynnyrch yma, rhaid i ni ei dynnu â llaw yn ein depos cyn ei anfon at broseswyr ailgylchu. Byddan nhw'n gwrthod deunydd os yw wedi'i halogi â'r pethau yma.

"Yn flaenorol byddai ein criwiau'n gadael eitemau anghywir yn y blychau gyda nodyn i esbonio pam nad oedden nhw wedi mynd â nhw gyda gweddill yr ailgylchu," meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu.

"Fodd bynnag, dros y deunaw mis diwethaf rydym wedi bod yn llai llym wrth gasglu cynnwys y blychau oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Roedd hyn i sicrhau ein bod yn lleihau'r risg o ledaenu'r feirws a chadw ein criwiau'n ddiogel. Ond, wrth i gyfyngiadau lacio, rhaid i ni unwaith eto ganolbwyntio ein hymdrechion i sicrhau na fyddwn ond yn casglu'r deunydd cywir o ymyl y ffordd.

"Mae hyn yn golygu y gallwch ganfod bod y Cyngor yn gadael eitemau anghywir yn eich blychau ailgylchu. Mewn rhai achosion, lle mae llawer o halogi, gallwn adael y blwch llawn gyda nodyn yn egluro y byddwn yn ei wagio'r tro nesaf, unwaith y byddwch wedi tynnu'r ysbwriel anghywir.

"Rydym yn deall y gall cofio beth y gellir ac na ellir ei gasglu fod yn anodd, a dyna pam y byddwn bob amser yn gadael nodyn sy'n esbonio'r hyn y gallwn a'r hyn na allwn ei dderbyn. Mae trigolion Powys wedi profi dro ar ôl tro eu bod wedi ymrwymo i ailgylchu llawer o'u gwastraff. Ry'n ni'n ddiolchgar iddyn nhw am eu hymdrechion parhaus i'n helpu i gasglu deunydd ailgylchadwy o ansawdd da."

I'ch atgoffa, nid ydym ond eisiau'r canlynol yn y blychau coch:

  • Poteli, potiau, tybiau a dysglau plastig sy'n lân ac yn wag
  • Tuniau, caniau, aerosolau, ffoil a chaeadau glân a gwag

I gael rhestr lawn o'r hyn y cewch, ac na chewch ei roi ym mhob un o'r blychau, gweler ein canllaw ailgylchu ar-lein: https://cy.powys.gov.uk/article/750/Sut-i-gael-gwared-o-ailgylchu-a-sbwriel-cartref

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu