RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Partneriaeth yn bwysig ar gyfer Adferiad yn dilyn COVID

PSB 2040 Logo

2 Awst 2021

PSB 2040 LogoMae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y sir wedi dweud y bydd gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol yn adferiad Powys o bandemig COVID-19.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys a Chadeirydd y BGC, y Cynghorydd Rosemarie Harris yn adroddiad blynyddol y Bwrdd a gymeradwywyd ar Dydd Gwenir (30 Gorffennaf) y byddai gweithio mewn partneriaeth yn bwysig yn adferiad y sir o'r pandemig byd-eang.

Mae'r bwrdd yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 sy'n gynnwys Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r partneriaid a'r sefydliad lleol allweddol ym Mhowys, gan gynnwys yr Heddlu, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y trydydd sector a chynghorau cymuned, gydweithio a chymryd agwedd fwy cydgysylltiedig a hirdymor tuag at y materion sydd o bwys gwirioneddol i bobl y sir.

"Daeth y flwyddyn 2020-2021 i ben mewn lle gwahanol iawn i'r lle y dechreuon ni, gyda gwasanaethau cyhoeddus, cymunedau, y trydydd sector a busnesau lleol yn dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau, a hynny'n arloesol ac yn ddyfeisgar yn eu brwydr yn erbyn y pandemig.

"Mae'r ymateb partneriaeth a gydlynwyd ac a gynhaliwyd drwy fframweithiau cynllunio argyfwng perthnasol wedi bod yn un glodwiw ac nid oes gennyf amheuaeth bod yr effeithiolrwydd yn rhannol oherwydd y perthnasau a'r cysylltiadau a ddatblygwyd drwy'r BGC.  Ochr yn ochr â'n hymateb i covid-19 rydym wedi parhau i ddatblygu rhai o amcanion a chamau ein Cynllun Llesiant.

"Cynhaliwyd gweithdy adferiad gan fy nghydweithwyr a minnau a chytunwyd i flaenoriaethu tri o'n camau llesiant, gan wneud y rhain ein ffocws fel llwybr at adferiad, y rhain yw gwella seilwaith digidol, datblygu strategaeth datgarboneiddio a gweithredu strategaeth amgylcheddol gynaliadwy.

"Rwy'n ddiolchgar i'm cydweithwyr ar y BGC am eu hymrwymiad parhaus i wella lles trigolion a chymunedau yn y sir," ychwanegodd.

Gellir gweld yr adroddiad llawn drwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/7553/Bwrdd-Gwasanaethau-Cyhoeddus-Powys---Ein-Hadroddiad-Cynnydd-Blynyddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu