RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor yn ceisio aelod i wasanaethau ar y Pwyllgor Safonau

Image of County Hall

4 Awst 2021

Image of County HallMae'r cyngor wrthi'n chwilio am unigolyn arall i helpu Cyngor Sir Powys gynnal safonau aelodau'r Cyngor a'r cynghorau trefn a chymuned.

Mae gan y cyngor sir Bwyllgor Safonau gyda naw aelod - pedwar cynghorydd sir a phump aelod annibynnol neu 'leyg' - ac mae'n chwilio am aelod annibynnol i ymuno â'r pwyllgor.

Mae gan y pwyllgor bwerau i gynnal gwrandawiadau i achosion o gamymddwyn a gorfodi cosb. Mae ganddo hefyd is-bwyllgor o aelodau annibynnol sy'n ymdrin â safonau sy'n gysylltiedig â chynghorau tref a chymuned y sir.

Dywed y Cadeirydd presennol, Stephan Hayes fod y Pwyllgor Safonau'n rhan bwysig o'r broses ddemocrataidd leol ac mae'n helpu i gynnal safonau uchel.

Aelodau lleyg yw'r mwyafrif, ac mae Cynghorwyr etholedig hefyd ar y pwyllgor i alluogi'r Cynghorwyr i gyflawni eu swyddogaethau a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r Cod Ymddygiad ar yr un pryd. Ym Mhowys, mae'r Pwyllgor bob amser wedi arddel agwedd ragweithiol ac fel y cyfryw mae'n darparu cyfarwyddyd a chyngor i Gynghorwyr."

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn ffi o £105 am hanner diwrnod neu £201 am ddiwrnod am bresenoldeb, yn ogystal â threuliau teithio.

Does dim angen cymwysterau addysgol na phroffesiynol ffurfiol, ond dylai fod gan ymgeiswyr ddiddordeb mewn cynnal a hyrwyddo safonau uchel, deall materion lleol, a bod â sgiliau beirniadol cadarn a chyfathrebu da.

Bydd y pwyllgor yn cyfarfod dair neu bedair gwaith y flwyddyn fel rheol, ond gall gyfarfod yn amlach os oes angen.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn y rôl ddarganfod rhagor o fanylion yma neu dylai gysylltu â Chlerc y Pwyllgor Safonau ar 01597 826206 neu anfon e-bost at: carol.johnson@powys.gov.uk

20 Awst yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu