RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dal i fod amser i roi eich barn ar gynlluniau tai ar gyfer y Drenewydd

Image of full elevations plans for proposed flats

9 Awst 2021

Image of full elevations plans for proposed flatsMae Cyngor Sir Powys wedi dweud bod llai na pythefnos ar ol i drigolion sy'n byw yn y Drenewydd i roi eu barn ar ddatblygiad tai arfaethedig yn y dref.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy'r cyngor yn bwriadu adeiladu 32 o fflatiau un ystafell wely sy'n ynni effeithiol i'w rhentu oddi wrth y cyngor, ar safle hen Dŷ Robert Owen. 

Dechreuodd ymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer y datblygiad arfaethedig fis diwethaf, sy'n caniatáu i bartïon â diddordeb roi sylwadau ar y cynlluniau cyn bod cais cynllunio yn cael ei gyflwyno.

Daw'r ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio i ben ar Awst 20, 2021.

Os caiff caniatâd cynllunio ei gyflwyno, bydd y cyngor yn berchen ar y cartrefi newydd ac yn eu rheoli, gan eu dyrannu i ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Cyffredin Powys.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflwyno dyheadau o fewn Gweledigaeth 2025.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod y Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Rydym am adeiladu tai fforddiadwy ac mae gennym darged uchelgeisiol o adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025. Mae hwn yn un o flaenoriaethau allweddol yn ein Cynllun Gwella Corfforaethol Gweledigaeth 2025, ac rydym yn gwneud cynnydd da arno.

"Mae ein datblygiad arfaethedig ar y safle lle y bu Tŷ Robert Owen yn mynd i fod yn bwysig fel y byddwn yn parhau i weithio tuag at gyflawni'r targed uchelgeisiol hwn.

"Mae'r ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio yn bwysig gan ei fod yn rhoi'r cyfle i'r gymuned leol gael dweud eu dweud ar y cynlluniau cyn i ni gyflwyno cais cynllunio."

I weld y dogfennau ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio ar-lein, edrychwch yma https://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/ sydd hefyd yn rhoi manylion ar sut y gallwch wneud sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu