RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaethau cymdeithasol oedolion yn parhau i wynebu pwysau enfawr

Image of pair of hands

16 Awst 2021

Image of pair of handsMae arweinwyr y cyngor wedi rhybuddio heddiw bod gwasanaethau cymdeithasol oedolion ar draws Powys yn parhau i wynebu pwysau enfawr.

Er gwaethaf llacio cyfyngiadau Coronafeirws yng Nghymru, mae'r pandemig a'i ôl-effeithiau yn parhau i gael effaith fawr ar allu Cyngor Sir Powys a'i bartneriaid i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol oedolion hanfodol i'r rhai sydd eu hangen.

Mae'r galw am wasanaethau gofal cymdeithasol wedi cyrraedd lefelau digynsail gydag atgyfeiriadau'n llawer uwch o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol.  Mewn rhai achosion mae'r galw am ofal cymdeithasol wedi mwy na threblu.

Mae'r Cyngor yn parhau i flaenoriaethu'r oedolion hynny sydd angen gwasanaethau gofal cymdeithasol hanfodol fel mater o frys ond mae bellach yn gofyn i breswylwyr am eu hamynedd ac i gefnogi'r cyngor yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Fodd bynnag, roedd arweinwyr Gofal Cymdeithasol Oedolion yn awyddus i nodi, os oes unrhyw oedolyn mewn perygl o niwed neu lle mae ei sefyllfa'n anghynaladwy, y dylai pobl gysylltu â'r Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion: "Nid ydym allan o'r goedwig eto. Yma ym Mhowys, mae ymateb i argyfwng COVID-19 wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac mae wedi tynnu sylw at gryfder ein partneriaethau a'n cymunedau ond ar hyn o bryd, mae ein staff blinedig yn delio â phwysau enfawr.

"Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ofyn am amynedd ar yr adeg dyngedfennol hon ac i sicrhau ein holl breswylwyr mai cadw pobl sy'n agored i niwed yn ddiogel yw'r flaenoriaeth a byddwn yn ymateb i'r galw hwn bob tro, waeth pa mor heriol yw'r amgylchiadau."

Dywedodd Ali Bulman, Cyfarwyddwr Gweithredol y Cyngor ar faterion Pobl a Datblygu Sefydliadol a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol: "Nid yw gwasanaethau gofal cymdeithasol oedolion nôl i'r arfer eto. Mae ein cynlluniau parhad busnes ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yn dal i fod ar waith oherwydd bod y coronafeirws yn parhau i effeithio ar ofal cymdeithasol ar draws y sir ac rydym hefyd yn profi lefel uchel o alw am wasanaethau sydd ddim yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r Coronafeirws.

"Wrth i ni barhau i wynebu'r pwysau enfawr hwn, byddwn yn blaenoriaethu gwasanaethau gofal cymdeithasol oedolion hanfodol ar gyfer y rhai sydd eu hangen fwyaf. Mae'n bwysig bod pobl yn ystyried opsiynau hunangymorth yn gyntaf cyn iddynt gysylltu â ni ond os nad yw hyn yn addas a bod oedolion yn cael trafferth, yna cysylltwch â ni ar unwaith.

"Mae hwn wedi bod yn gyfnod eithriadol o anodd a hoffwn dalu teyrnged i staff Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Oedolion a'r Gwasanaethau Plant am eu gwaith caled a'u hymdrechion i ddarparu'r gwasanaethau hanfodol hyn mewn amgylchiadau heriol."

Os ydych chi neu rywun ry'ch chi'n ei adnabod angen help ymarferol gyda bywyd bob dydd, mae yna sefydliadau a all ddarparu cymorth a chefnogaeth. Ewch i Help i fyw yn eich cartref o ddydd i ddydd i chwilio am sefydliadau a all helpu i'ch cefnogi.

Mae AskSARA yn ganllaw hunangymorth ar-lein sy'n rhoi cyngor a gwybodaeth arbenigol am gynhyrchion ac offer ar gyfer oedolion hŷn ac anabl.  Atebwch rai cwestiynau amdanoch chi eich hun a'ch amgylchedd a byddwch yn derbyn adroddiad personol am ddim, gan ddarparu cyngor clir wedi'i deilwra a ysgrifennwyd gan arbenigwyr ar ddulliau i helpu gyda'ch gweithgareddau dyddiol.

Os hoffech gael gwybodaeth neu gyngor am eich lles - neu os ydych chi eisiau gwybod sut y gallwch chi helpu rhywun arall, ewch i wefan Dewis Cymru https://www.dewis.wales/

Os ydych yn pryderu am oedolyn a'ch bod yn credu eu bod mewn perygl, rhowch wybod amdano ar unwaith drwy ffonio llinell CYMORTH y cyngor ar 0345 602 7050.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu