RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi llwybrau teithio llesol arfaethedig Powys ar gyfer ymgynghori

Image of people cycling and walking

16 Awst 2021

Image of people cycling and walkingMae cyfres o Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM) a ddatblygwyd yn dilyn adborth o ymarfer ymgysylltu diweddar, bellach ar gael ar-lein i ymgynghori arnynt.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu lle gofynnwyd sut y gellid gwella'r cyfleusterau a'r llwybrau teithio llesol (cerdded a beicio) mewn ardaloedd ledled Powys er mwyn galluogi mwy o bobl i gerdded neu feicio ar gyfer teithiau byr.

Efallai mai rhywle diogel i adael eich beic wrth i chi alw heibio i'r siopau oedd eich cais. Lôn feicio ddynodedig efallai er mwyn i chi deimlo'n fwy hyderus i reidio ar y ffordd. Gall ychwanegu croesfan sebra ganiatáu i ddisgyblion gerdded yn ddiogel i'r ysgol ac yn ôl. Neu efallai fod angen gwella'r palmant i wneud cerdded i'r dref gyda'r plant yn haws gyda chadair wthio. Nodwyd llawer o wahanol opsiynau i wella'r llwybrau teithio llesol mewn trefi.

Yn dilyn adborth gan drigolion, cynghorau tref a chymuned, ysgolion a rhanddeiliaid eraill, rydym wedi datblygu'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM) drafft ar gyfer pob un o 11 ardal teithio llesol ddynodedig y sir (fel y'u diffinnir gan Lywodraeth Cymru).

Mae'r ATNM hyn yn dangos yr holl lwybrau teithio llesol a nodwyd yn flaenorol yn 2016/17, ynghyd â'r awgrymiadau a'r ychwanegiadau uchelgeisiol a'r gwelliannau i'r rhwydwaith yn dilyn yr adborth a gafwyd yn ystod yr ymarfer ymgysylltu diweddar a gynhaliwyd eleni.

Er nad ydym wedi gallu cynnwys pob awgrym, oherwydd ymarferoldeb, rydym wedi ceisio cynnwys cynifer o lwybrau ac argymhellion â phosibl. Fodd bynnag, mae'n werth cofio bod y llwybrau hyn yn ddyheadau yn unig ar hyn o bryd, ac yn dangos gweledigaeth y cymunedau o rwydwaith teithio llesol yn y dref yn y dyfodol.

"Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru'n genedl cerdded a beicio,"  esbonia'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion  yr Amgylchedd.

"Gyda'r adborth diweddar gan drigolion, grwpiau cymunedol, ysgolion, teuluoedd a rhanddeiliaid eraill, rydym wedi gallu datblygu mapiau diweddar sy'n nodi llwybrau teithio llesol posibl yn y dyfodol o fewn yr 11 ardal ddynodedig (yr aneddiadau mwyaf ym Mhowys, fel y'u dynodir gan Lywodraeth Cymru).

"Mae'r cynlluniau hyn wedi'u llunio bellach, ac mae'n bryd gofyn i chi unwaith eto i edrych ar y syniadau posibl a chadarnhau ein bod wedi dehongli eich holl ymatebion yn gywir. Mae'r rhan olaf hon o'r broses ymgynghori yn bwysig, ac rydym am wybod ei bod wedi deall eich syniadau yn iawn cyn i ni ddatblygu'r cynlluniau ar gyfer llwybrau teithio llesol y sir ymhellach. Mae'r ymgysylltu a gawsom eisoes gyda rhanddeiliaid wedi bod yn amhrisiadwy ac rydym yn ddiolchgar am eu cyfraniad parhaus. Diolch, bawb."

Mae'r 11 ATNM hyn bellach ar gael i chi eu hadolygu (isod) am 12 wythnos, tan 7 Tachwedd 2021. Dyma'ch cyfle i sicrhau ein bod wedi dehongli adborth yr ymarfer ymgysylltu yn gywir.

I weld yr ATNMs ewch i Teithio Llesol

Os sylwch ar unrhyw broblemau posibl gyda'r llwybrau arfaethedig, anfonwch eich adborth drwy e-bost at active@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu