1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Trwydded Cerbydau Masnachol neu Ôl-gerbydau Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r cynllun Trwyddedau Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT) a pham mae hyn yn angenrheidiol?

Mae Cyngor Sir Powys yn cyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael mynediad i'w pum Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC).
Diben y cynllun yw darparu mynediad i ddeiliaid tai gyda cherbydau masnachol (wedi'u cofrestru iddynt ac i gyfeiriad ym Mhowys) i'r safleoedd gyda'u gwastraff ac ailgylchu o'u cartref eu hunain drwy wneud cais am drwydded CVT oddi wrth y Cyngor.

Gallwch wneud cais ar-lein Ffurflen Gais Trwyddedau Cerbydau Masnachol neu Ôl-gerbydau

Oes angen i mi wneud cais am drwyddedau CVT?

Os oes gennych un o'r cerbydau awdurdodedig isod, ni fydd angen trwyddedau Cerbydau a Threlars Masnachol arnoch i ddefnyddio'r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu:

 • Car
 • SUVs
 • Cerbydau cludo criw, hyd at 8 sedd
 • Caravanette
 • Faniau gwersylla
 • Ôl-gerbyd hyd at 1.4m * o hyd wedi'i dynnu gan unrhyw un o'r cerbydau uchod

Bydd angen i chi wneud cais am drwyddedau Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT) ar gyfer y canlynol:

 • Ceir gydag ysgrifen arnyn nhw (ac eithrio ceir cwrteisi a thacsis)
 • Pob cerbyd llogi a cherbydau cwmni
 • Ôl-gerbydau sy'n cael eu tynnu gan gerbyd awdurdodedig (a restrir uchod) dros 1.4 m* o hyd a hyd at 2.44m *
 • Pob fan hyd at uchafswm o 5 metr o hyd
 • Pob picyp hyd at 3.5 tunnell fetrig o bwysau cyfreithlon gros
 • Pob Land Rover Defender (gan holl gynnwys Land Rovers 'Series' cynnar


A oes unrhyw gerbydau nad ydynt yn cael mynediad i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref o dan y cynllun trwyddedau CVT?

Yn anffodus, ni allwn ganiatáu mynediad i'r canlynol, gyda neu heb drwydded CVT:

 • Unrhyw gerbyd sy'n fwy na 3.5 tunnell gros cyfreithiol
 • Ôl-gerbydau dros 2.44m* o hyd
 • Cerbydau gyda gwely gwastad a cherbydau Tipio
 • Pob fan dros gyfanswm o 5 metr o hyd
 • Bysiau mini 
 • Faniau blwch Luton
 • Cerbydau amaethyddol i gynnwys tractorau, bocsys ceffylau ac ôl-gerbydau stoc

*Mae hyd y trelar yn cyfeirio at y lle y gellir ei ddefnyddio yng ngwely'r trelar, heb gynnwys y bachiad


Sut mae gwneud cais am drwyddedau Cerbydau Masnachol ac Ôl-gerbydau (CVT)?

Os yw'r cerbyd masnachol rydych yn ei ddefnyddio wedi'i gofrestru i chi ac i gyfeiriad ym Mhowys gallwch wneud cais am Drwydded CVT gan y Cyngor. Bydd angen i chi ddarparu copi o'ch dogfennau V5 gyda'ch cais.
Bydd angen i geisiadau ar gyfer ôl-gerbydau gynnwys copi o'r V5 ar gyfer y cerbyd a ddefnyddir i dynnu'r ôl-gerbyd, p'run ai yw hyn yn fasnachol ai peidio. Bydd angen i geisiadau ar gyfer cerbydau hurio gynnwys copi o'r cytundeb llogi.

Bydd angen i geisiadau am gerbydau cwmni / gwaith gynnwys llythyr o ganiatâd gan y cyflogwr gan gynnwys manylion y cerbyd (ar bapur pennawd y cwmni). Bydd angen prawf o gyfeiriad hefyd ar gyfer pob cais (rhowch gopïau yn unig).

Gallwch wneud cais ar-lein Ffurflen Gais Trwyddedau Cerbydau Masnachol neu Ôl-gerbydau 


Ga' i ddefnyddio unrhyw gerbyd masnachol ar ôl i mi gael fy Nhrwyddedau CVT?

Na chewch, bydd eich Trwyddedau CVT yn benodol ar gyfer y cerbyd a dim ond y cofrestriad a ddyfynnir a fydd yn cael mynediad i'r CAGC.
Os byddwch chi'n newid eich cerbyd, bydd angen i chi ddychwelyd eich trwyddedau presennol cyn y byddwch yn derbyn rhai newydd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. Bydd rhai newydd yn cael eu cyhoeddi ar sail niferoedd tebyg am debyg.

Ar ôl i mi gael fy Nhrwyddedau CVT pa mor aml y galla' i ddefnyddio'r CAGC?

Byddwch yn derbyn deuddeg Trwydded CVT a fydd yn caniatáu cyfanswm o ddeuddeg o ymweliadau'r flwyddyn i chi.
Bob tro y byddwch yn ymweld â CAGC rhaid i chi ddangos Trwydded CVT i'r cynorthwyydd ar y safle a fydd yn cael ei chadw ar y safle. Os nad ydych yn gallu gwneud hyn, ni fyddwch yn cael mynediad i'r safle.

A yw trwyddedau CVT yn caniatáu i mi ollwng gwastraff masnachol mewn CAGC?

Nac ydynt, mae'r drwydded hon ar gyfer eich ailgylchu a'ch gwastraff o'ch cartref yn unig. Os ydych chi'n cynhyrchu gwastraff yn sgil eich busnes, bydd angen i chi wneud trefniadau ar wahân i ailgylchu neu gael gwared ar hwn. Cysylltwch â ni ar 0845 602 7035 am ragor o wybodaeth.

 

Telerau ac Amodau  Cysylltwch â ni ar 0845 602 7035 am ragor o wybodaeth.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu