RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Annog busnesau i roi diogelwch yn gyntaf wrth i nifer yr achosion Covid gynyddu

Covid Testing

24 Awst 2021

Covid Testing Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, mae businesses ym Mhowys yn cael eu hatgoffa i gadw mesurau diogelwch penodol ar waith er gwaethaf y cyfyngiadau'n llacio, yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o Covid.

Mae Powys wedi gweld cynnydd sydyn yn nifer yr heintiau Covid yn ddiweddar. Credir mai llacio cyfyngiadau ac ailddechrau digwyddiadau mwy wedi cyfrannu at yr ymchwydd.

Mewn ymateb i hyn, mae'r cyngor yn atgoffa busnesau i flaenoriaethu diogelwch pobl a chwarae eu rhan wrth ostwng cyfraddau'r heintiau.

Mae rhai mesurau o hyd y mae'n rhaid iddynt aros ar waith er gwaethaf y rhyddid mwy sy'n dod yn sgil y lefel rhybudd 0.

Mae'n dal yn ofynnol i bob busnes gael eu hasesiadau risg eu hunain a chymryd camau rhesymol i sicrhau diogelwch eu staff a'u cwsmeriaid.

Mae gwisgo masgiau wyneb yn dal i fod yn ofynnol yn ôl y gyfraith mewn llawer o fannau cyhoeddus dan do, megis mewn siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae cyfreithiau ar gadw pellter cymdeithasol dan do wedi llacio, ond dylai busnesau anelu at gadw'r mesur hwn os ydynt yn teimlo bod ei angen i gadw eu safle'n ddiogel.

Er mwyn helpu busnesau i nodi'r mesurau cywir ar eu cyfer, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ystod eang o  gardiau gweithredu sy'n cynnig cyngor ymarferol.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio: "Ar ôl cymaint o ansicrwydd, rydym yn gwybod bod busnesau am ddychwelyd i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau a mwynhau rhywfaint o ryddid hirddisgwyliedig.

"Ond mae'n rhaid i ni gofio bod angen diogelwch ar bobl aros, yn enwedig pan mae achosion ar gynnydd eto - fel y maen nhw ym Mhowys.

"Mae Tîm Gwarchod y Cyhoedd y cyngor wrth law i'n helpu os oes angen rhywfaint o gymorth ar fusnesau, ac ni ddylent oedi cyn cysylltu â nhw.

"Lle mae safleoedd yn gysylltiedig â nifer o achosion Covid, neu lle mae diffyg mesurau rheoli, bydd y cyngor yn cynnig cyngor cyn cymryd camau gorfodi.

"Rwy'n gwerthfawrogi bod busnesau wedi clywed y neges hon sawl gwaith, ond mae arnaf ofn gyda cyfraddau fel y mae nhw, nad yw'r perygl wedi dod i ben eto ac mae'n rhaid i ni barhau i wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn ein cymunedau lleol rhag Covid."

Mae cardiau gweithredu ar gyfer busnesau ar gael yma: Cardiau gweithredu mesurau rhesymol ar gyfer busnesau a sefydliadau: coronafeirws | LLYW.CYMRU

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu