RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynnal seremoni torri tywarchen ar gyfer datblygiad tai newydd

Cllr. Iain McIntosh (centre)  (left) Martin Jones, Health and Safety Advisor for contractors R.L. Davies and (right) Nina Davies,

24 Awst 2021

Cllr. Iain McIntosh (centre)  (left) Martin Jones, Health and Safety Advisor for contractors R.L. Davies and (right) Nina Davies, Mae seremoni torri tyrfa wedi'i chynnal i nodi dechrau datblygiad tai fforddiadwy arloesol sy'n cael ei adeiladu yng ngogledd Powys, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn adeiladu 18 o gartrefi newydd ar safle hen dafarn y Ddraig Goch a Chanolfan Ieuenctid Maesyrhandir yn y Drenewydd, a'r wythnos hon (dydd Mawrth, 24 Awst) cynhaliwyd y seremoni draddodiadol i dorri'r dywarchen gyntaf.

Mae'r datblygiad gwerth £3.5m yn cael ei ariannu gan y cyngor a Llywodraeth Cymru, sydd wedi darparu £2.4m o gyllid grant tuag at y cynllun tai cyngor newydd.

Mae'r prosiect hwn, a ddatblygwyd gan Dîm Tai Fforddiadwy'r cyngor, yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau Gweledigaeth 2025. Un o'r dyheadau yw adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025.

Bydd y datblygiad, sy'n cael ei adeiladu gan RLD Construction o Fae Colwyn, yn cynnwys 18 o anheddau tra effeithlon eu perfformiad o ran ynni, gan gynnwys un byngalo tair ystafell wely, 11 tŷ dwy ystafell wely, tri thŷ tair ystafell wely, dau dŷ pedair ystafell wely ac un tŷ pum ystafell wely.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Yr Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Rwy'n falch iawn bod y gwaith ar y datblygiad tai arloesol hwn yn y Drenewydd wedi dechrau.

"Mae gan y cyngor darged uchelgeisiol o adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025 fel rhan o'n Gweledigaeth 2025. Rydym eisoes yn gwneud cynnydd rhagorol tuag at gyrraedd y targed hwn gyda nifer o brosiectau tai ar y gweill ar hyn o bryd, gan gynnwys y datblygiad hwn.

"Mae ein buddsoddiad nid yn unig yn newyddion da i'r rhai sydd ar y rhestr aros am dai ac yn chwilio am gartref cyngor, ond mae hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol gan fod y gwaith yn cefnogi is-gontractwyr a chyflenwyr lleol."

Mae dull 'ffabrig cyntaf' wedi'i gymryd ar gyfer y datblygiad hwn er mwyn sicrhau bod y cartrefi wedi'u hinswleiddio'n dda ac yn gost-effeithiol i'w rhedeg.  Bydd y datblygiad yn defnyddio deunyddiau sydd â chymwysterau mwy ecogyfeillgar na'r hyn a gynigir gan fathau traddodiadol o adeiladu.

Bydd yr anheddau'n cael eu hadeiladu gan ddefnyddio ffrâm bren, deunydd inswleiddio ffibr pren yn y waliau, haen allanol o frics a thoeau llechi. Bydd gwres a dŵr poeth yn cael eu darparu gan ddefnyddio pympiau gwres ffynhonnell aer, sy'n llawer gwell i'r amgylchedd na gwresogi nwy.

Mae dau o'r anheddau wedi'u cynllunio'n benodol i ddarparu ar gyfer teuluoedd ag anghenion penodol sy'n gymwys i gael llety yn y datblygiad hwn.

Rhoddwyd sylw i faterion ecolegol gyda system ddraenio drefol gynaliadwy yn cael ei chynllunio ar gyfer y cynllun a bydd y cynllun yn cynnwys 'llofft ystlumod' ar gyfer ystlumod sy'n clwydo, gan eu bod i'w gweld yn y lleoliad hwn.

Dywedodd Prys Jones, RLD Construction: "Fel cwmni Cymreig, rydym yn falch iawn o barhau â'n gwaith drwy Gymru ac rydym yn falch iawn o gael ein penodi'n brif gontractwr ar safle'r Ddraig Goch yn y Drenewydd i ddarparu cartrefi cyngor fforddiadwy sydd eu hangen yn fawr ym Mhowys.

"Mae gennym eisoes profiad o weithio ym Mhowys ac rydym wedi ymrwymo i weithio ac ymgysylltu â chontractwyr a chymunedau lleol drwy'r contract hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu