RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tenantiaid yn derbyn yr allweddi i'r tai cyngor cyntaf i'w hadeiladu ers degawdau

Cllr. Iain McIntosh planting an apple tree

24 Awst 2021

Cllr. Iain McIntosh planting an apple tree Cyhoeddodd y cyngor sir iddynt drosglwyddo allweddi i denantiaid i rai o'r tai cyngor cyntaf i'w hadeiladu ym Mhowys ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Adeiladwyd y datblygiad o saith eiddo yn Sarn ger Y Drenewydd gan Gyngor Sir Powys.  Dyma'r cynllun tai cymdeithasol cyntaf ym Mhowys i ennill ardystiad Passivhaus - un o'r safonau effeithlonrwydd ynni uchaf posibl i dŷ.

Datblygwyd y prosiect gwerth £1.3m gan dîm Tai Fforddiadwy y cyngor fel rhan o Raglen Trawsnewid y cyngor i wireddu dyheadau Gweledigaeth 2025.  Un o'r dyheadau hynny yw adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025.

Y contractwyr Pave Aways oedd yn gyfrifol am y gwaith adeiladu, ac mae'r datblygiad yn cynnwys pedwar byngalo dwy ystafell wely, dau dŷ dwy ystafell wely ac un tŷ tair ystafell wely.

Dave a Sheila Hunt oedd un o'r tenantiaid cyntaf i dderbyn yr allweddi i'w cartref newydd a'u disgrifiad nhw ohono oedd 'ardderchog'.

"Rydym wedi dechrau setlo mewn i'n cartref newydd.  Mae'n eiddo sy'n addas i'n anghenion ni ac rydym yn edrych ymlaen at ymgartrefu yma am flynyddoedd i ddod," dywedodd Dave Hunt.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Mae'n braf gallu cyflwyno'r allweddi i'r eiddo blaengar hyn i'n tenantiaid newydd.  Gobeithio y byddan nhw'n mwynhau eu cartref newydd am flynyddoedd i ddod.

"Mae hwn yn ddatblygiad gwych sydd wedi'i adeiladu i safon ynni isel Passivhaus a fydd yn helpu i dorri allyriadau carbon ac yn sicrhau biliau ynni is i'r tenantiaid.

Nid yn unig y mae'r datblygiad wedi'i adeiladu i safonau Passivhaus, mae hefyd yn gwireddu dyheadau Polisi'r cyngor ar Annog Pren. Defnyddiwyd pren o Gymru ar gyfer y ffrâm bren a defnyddiwyd inswleiddiad ffibr cellwlos a wnaed o bapur newydd wedi'i ailgylchu, i leihau'r defnydd o blastig.

Llwyddwyd i leihau'r defnydd o blastig trwy ddefnyddio ffenestri pren â chladin alwminiwm.  Mae'r tai wedi'u rendro, gyda tho llechi naturiol.  Roedd lleihau costau cynnal a chadw hefyd yn ffactor bwysig yn y gwaith cynllunio a'r dewis o ddeunydd.

"Y tai cyngor hyn yw'r rhai cyntaf i'w hadeiladu ym Mhowys ers dros ddeng mlynedd ar hugain ond rydym yn adeiladu mwy ar draws y sir," dywedodd y Cynghorydd McIntosh.

"Rydym yn gweithio'n galed i gwrdd â'r targed uchelgeisiol o adeiladu 250 o gartrefi erbyn 2025 ac mae'r cynllun hwn wedi cyfrannu at y targed hwnnw.  Mae'r cynllun hefyd wedi rhoi hwb i'r economi leol trwy ddefnyddio is-gontractwyr lleol, ac mae'r gwaith wedi helpu'r gadwyn gyflenwi."

Mae'r cynllun hefyd wedi dod â buddion eraill i Bowys trwy wario dros £1.1m yn lleol.  Cynigiwyd 10,500 o oriau o waith ar y safle gan dreulio 4,900 o oriau ar brentisiaid ac amser hyfforddi trwy ei weithwyr a'r gadwyn gyflenwi.

Dywedodd Steven Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr Pave Aways: "Dyma'r cartrefi Passivhaus cyntaf i ni eu hadeiladu felly mae'n arbennig o dda gweld y tenantiaid yn symud mewn.

"Mae'r adeiladau hyn sy'n effeithlon o ran ynni, yn ychwanegiad gwych i'r gymuned ac rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn hapus iawn yn eu cartrefi ac yn mwynhau eu bywydau newydd yn Sarn."

Mae'r prosiect hefyd wedi cyrraedd rhestr fer y categori Cynaliadwyedd yng Ngwobrau Eiddo Cymru a fydd yn digwydd yng Nghaerdydd ar 15 Medi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu