RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dau dîm o'r cyngor yn brwydro am wobr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cwrt Cae Felin, Welshpool

27 Awst 2021

Cwrt Cae Felin, WelshpoolMae dwy adran wahanol o Gyngor Sir Powys yn y ras i ennill yr un wobr DU gyfan.

Mae'r timau Gwasanaethau Oedolion a Thrawsnewid a Chyfathrebu ill dau wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau'r Cronicl Llywodraeth Leol 2021, yn y categori Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Maen nhw hefyd yn wynebu cystadleuaeth gan ddeg cyngor neu bartneriaeth arall, o bob rhan o Gymru a Lloegr. Byddan nhw'n cael gwybod ar 4 Tachwedd os ydyn nhw wedi bod yn llwyddiannus.

Mae tîm Gwasanaethau Oedolion y cyngor wedi cyrraedd y rhestr fer am ei waith yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu i fyw'n dda mewn lle o'u dewis nhw. Ac mae'r tîm Trawsnewid a Chyfathrebu wedi cyrraedd y rhestr fer am ei waith ar adroddiadau data iechyd a gofal cymdeithasol awtomataidd a rhyngweithiol. Mae'r adran eisoes wedi ennill gwobr LARIA  (Cymdeithas Ymchwil a Gwybodaeth Ardal Leol) am y gwaith yma.

Mae rhaglen 'Nes at Adre' y cyngor yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu i symud i'w cartrefi eu hunain. O ganlyniad mae wedi arwain at fuddsoddiad cyfalaf sylweddol mewn llety newydd ar y cyd ag eraill. Ei nod yw dod â'r oedolion yma yn ôl i Bowys, o leoliadau preswyl y tu allan i'r sir, fel y gallan nhw fod yn nes at eu teuluoedd a'u ffrindiau a byw'n fwy annibynnol.

Buodd y cyngor hefyd yn gweithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru i roi gwell ddealltwriaeth o COVID-19 a'r pwysau y mae'n ei roi ar wasanaethau rheng flaen. Mae'r cydweithio wedi arwain at greu nifer o adroddiadau Microsoft Power BI, sy'n cwmpasu cartrefi gofal, profion covid, galwadau meddygon teulu y tu allan i oriau, galwadau ambiwlans a derbyniadau i'r ysbyty. Mae'r gwaith yma wedi helpu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i ddeall y galw ar draws y sir a thargedu adnoddau lle mae eu hangen fwyaf.   

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae'r ddau wasanaeth yma wedi creu gwaith gwych, sy'n gwbl haeddiannol o fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau'r Cronicl Llywodraeth Leol 2021. Maen nhw wedi helpu'n aruthrol gyda'n hymateb i'r pandemig coronafeirws a chyda'n huchelgais i gefnogi pobl i fyw'r bywyd gorau y gallan nhw a'r bywyd maen nhw am ei gael. Yn aml mae hyn yn golygu bod yn agosach at eu hanwyliaid. 

"Rwy'n dymuno pob lwc iddyn nhw, gan obeithio na fydd rhaid i mi fod yn ddyfarnwr rhwng fy nghydweithwyr yn y Cabinet neu fy uwch swyddogion!"

Cynhyrchwyd adroddiadau Power BI fel rhan o raglen Powys Ddigidol, sy'n cofleidio technoleg newydd i wella gwasanaethau'r cyngor. Mae hefyd yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau ei gynllun gwella corfforaethol - Gweledigaeth 2025.

LLUN: Tai gwarchod Cwrt Cae Felin yng  Nghae  Glas, Y Trallwng, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Thai Wales and West fel rhan o raglen 'Nes at Adre' Cyngor Sir Powys. Mae cartrefi yno ar gyfer 14 o oedolion ag anableddau dysgu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu