RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dychwelyd i ysgol

Image of a school classroom

27 Awst 2021

Image of a school classroom Heddiw (dydd Gwener 27 Awst) mae llythyr wedi'i anfon at rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg sy'n cynnwys diweddariad ar ddychwelyd i ysgolion.

Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Gobeithio eich bod yn ddiogel ac yn iach ac wedi mwynhau egwyl da dros yr haf. Bydd y plant a'r bobl ifanc yn dychwelyd i'r ysgol ddydd Iau 2 Medi. Byddwch yn gwybod bod Cymru bellach ar Rybudd Lefel Sero, sy'n golygu bod llawer o bethau wedi mynd yn ôl i'r arfer. Fodd bynnag, mae Covid yn dal o'n cwmpas, ac rydym wedi gweld cynnydd yn yr achosion dros gyfnod yr haf, yn enwedig yn yr ystod oed 10-19.

Byddwn felly'n wyliadwrus yn y ffordd y byddwn yn dychwelyd i'r ysgol wrth i ni symud tuag at ddiwrnod ysgol mwy arferol, gobeithio, erbyn 20 Medi 2021. Fodd bynnag, mae yna ambell newid i'n canllawiau a fydd yn digwydd ar unwaith o ddydd Iau 2 Medi 2021. Sef:

  • Dim dechrau a diwedd gwasgarog i'r diwrnod ysgol. Bydd yr ysgolion yn dechrau ac yn gorffen ar yr adegau arferol
  • Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo gwisg ysgol yn unol â pholisi'r ysgol honno
  • Bydd clybiau brecwast ac ar ôl ysgol yn rhedeg

Ar wahân i'r newidiadau hyn, bydd mesurau'n parhau i fod ar waith yn yr ysgol ac yn cael eu tynnu'n ôl yn raddol i gyd-fynd â'r asesiad risg ymhob ysgol. Mae hyn yn golygu y bydd dychwelyd i'r ysgol yn edrych yn debyg iawn i'r hyn ydoedd cyn y gwyliau am yr ychydig wythnosau cyntaf, gyda gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio, a grwpiau cyswllt cyfyngedig. Yna byddwn yn ceisio lleihau'r mesurau hyn dros yr ychydig wythnosau cyntaf yn unol â'r fframwaith cenedlaethol newydd i ysgolion y bydd disgwyl iddo fod ar waith ymhob ysgol erbyn 20 Medi 2021.

Rydym hefyd yn annog staff a holl ddisgyblion blwyddyn 7 ac uwch i gael profion LFD ddwywaith yr wythnos ar ddydd Sul a dydd Mercher. Mae'r profion hyn ar gael mewn llyfrgelloedd a fferyllfeydd ledled Powys. Mae disgwyliad hefyd bod trefniadau hylendid da megis golchi dwylo'n rheolaidd yn gael eu gweithredu yn ystod y dydd yn achos yr holl staff a'r disgyblion, boed hynny gartref neu yn yr ysgol. Bydd hyn yn atal lledaeniad y feirws.

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad hyd yma, a gobeithiwn trwy fod yn ofalus fel hyn, y bydd plant a phobl ifanc yn gallu aros yn yr ysgol drwy dymor yr hydref, a gall pethau ddychwelyd i'r arfer yn eich hysgolion cyn gynted â phosibl.

 

Yn gywir,

 

Cyng Phyl Davies

Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu