RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor yn mabwysiadu canllawiau cynllunio atodol i'r Drenewydd, archaeoleg a'r amgylchedd hanesyddol

Newtown High Street

7 Medi 2021

Newtown High StreetMae Cabinet y cyngor sir wedi mabwysiadu tri set o ganllawiau cynllunio a fydd yn ategu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Powys.

Cafodd y CDLl (2011-2026) sy'n gosod polisiau cynllunio i'r rhannau hynny o'r sir sydd tu allan i Barc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog, ei fabwysiadu yn 2018 ynghyd ag ymrwymiad i lunio cyfres o ganllawiau cynllunio atodol yn y dyfodol.

Mae'r polisiau atodol diweddaraf a fu'n destun ymgynghoriad cyhoeddus ar ddechrau'r flwyddyn neu y llynedd, yn ymwneud ag ardal Y Drenewydd a Llanllwchaearn, archaeoleg a'r amgylchedd hanesyddol.

Datblygwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Y Drenewydd gan Gyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, ynghŷd â'r gymuned leol, a gyda chefnogaeth y cyngor sir.  Mae'n creu gweledigaeth o sut le mae'r Drenewydd am fod erbyn 2036 ac yn ymdrin â thri thema:  Y Drenewydd - lle gwych i fyw, dysgu a gweithio; Y Drenewydd Werdd; Cyrchfan Y Drenewydd.

Mae pob thema â'i amcanion, pwyntiau gweithredu a phrosiectau i'r dref a'r ardal leol dros y 15 mlynedd nesaf.

Lluniwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Archaeoleg a'r Amgylchedd Hanesyddol gan dîm Polisi Cynllunio'r cyngor sir ac mae'n ymdrin â cheisiadau datblygu all effeithio ar Henebion Cofrestredig neu olion archaeolegol eraill,  tirweddau hanesyddol cofrestredig, parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig neu adeiladau rhestredig neu safleoedd neu nodweddion sydd ar y Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol.  Maent hefyd yn cynnwys cyngor penodol ar ddatblygiadau all effeithio ar Gamlas Maldwyn a'r asedau hanesyddol cysylltiedig.

Mae ardal CDLl Powys yn cynnwys 22% o henebion cofrestredig Cymru (716).  Mae hefyd yn gartref i 3,935 o adeiladau rhestredig, 55 ardal gadwraeth, 10 tirwedd hanesyddol cofrestredig a 37 o barciau a gerddi hanesyddol cofrestredig.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio Cyngor Sir Powys ar Ddatblygu Economaidd, Cynllunio a Thai: "Cynllun Bro Y Drenewydd yw'r cyntaf i ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Powys ac yn cynrychioli agwedd at ddatblygu cynaliadwy lleol y mae Llywodraeth Cymru'n ei ffafrio.  Bydd yn ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn ardal Y Drenewydd a Llanllwchaearn, a bydd hefyd yn cael ei ystyried pan fydd CDLl Powys yn cael ei adolygu o 2022.

"Bydd y ddau Ganllaw Cynllunio Atodol arall yn helpu i ddiogelu nodweddion ac asedau pwysig hanesyddol y sir rhag gwaith datblygu annerbyniol fel bod ein trigolion yn gallu parhau i'w mwynhau nawr ac yn y dyfodol."

Gallwch weld manylion llawn y Canllawiau Cynllunio Atodol sy'n rhoi cyngor i swyddogion cynllunio, datblygwyr a pherchnogion safleoedd, ar wefan Cyngor Sir Powys: https://cy.powys.gov.uk/article/5526/Canllawiau-Cynllunio-Atodol-y-CDLl

Dywedodd Maer Y Drenewydd, y Cynghorydd Richard Williams: "Daw'r Cynllun Bro'n syth o bobl cymuned Y Drenewydd a Llanllwchaearn.  Nid yn unig y cafwyd gwaith ymgynghori, ond mae trigolion, busnesau a sefydliadau'r dref wedi bod yn rhan bwysig o'i gynhyrchu a'i syniadau.  Am y rheswm hwn, bydd yn helpu'r dref i dyfu a datblygu mewn ffordd y byddai trigolion o bob oed a gallu'n hoffi ei weld."

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard Edwards, prif gynghorydd y prosiect: "Bydd ein cynllun hefyd yn gweddu ac yn dylanwadu ar gynlluniau eraill ym Mhowys a Chymru gyfan gan ddefnyddio agwedd gymunedol o'r gwaelod i fyny.  Rhaid i ni hefyd edrych ar Gynllun Datblygu Lleol nesaf Powys a helpu i lunio hwnnw llawer mwy na wnaed yn flaenorol gan ein cymunedau.

"A fydd yn gwneud gwahaniaeth?  Rwy'n credu hynny o siarad â nifer o drigolion.  Mae'n amlwg ein bod am gael tref a chymuned sy'n llewyrchus ac yn gadarn, i fod yn le da i fyw, magu ein teuluoedd a gweld Y Drenewydd yn datblygu mewn ffordd sy'n gynaliadwy.  Hynny yw, ein tref ni, ein cynllun ni."

Gallwch weld Cynllun Bro Y Drenewydd a Llanllwchaearn ar wefan Cyngor Tref Y Drenewydd: https://newtown.org.uk/consultations/placeplan.html

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu