RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet i ystyried adroddiad gwrthwynebu Ysgol Dyffryn Trannon

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

8 Medi 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomFe allai cynlluniau i newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys i greu ysgol Gymraeg gael eu gweithredu os caiff yr argymhelliad ei gymeradwyo gan y Cabinet, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys fel y daw'n lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae'n ysgol dwy ffrwd ar hyn o bryd sy'n darparu addysg cyfrwng Saesneg a Chymraeg i ddisgyblion pedair i un mlwydd ar ddeg.

Byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno fesul cam o flwyddyn i flwyddyn gan ddechrau gyda'r dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022.  Ni fyddai'n effeithio ar y disgyblion hynny sy'n mynychu'r ysgol yn barod.  Byddai'r disgyblion sy'n derbyn eu haddysg trwy Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn parhau i wneud hynny nes iddyn nhw adael yr ysgol.

Yn gynharach eleni, rhoddodd y Cabinet sêl bendith i gyhoeddi'n ffurfiol hysbysiad statudol yn cynnig y newid.  Cyhoeddwyd hwn ym mis Mehefin. Yn ystod y cyfnod rhybudd statudol, derbyniwyd dau wrthwynebiad.

Ar ddydd Mawrth, 14 Medi, bydd y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu a gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo'r cynnig i wneud newid rheoleiddiedig i newid cyfrwng y cyfarwyddyd yn Ysgol Dyffryn Trannon o ddwy ffrwd i gyfrwng Cymraeg fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda Derbyn ym mis Medi 2022.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: ""Bydd symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm iaith yn ein helpu i gyflawni nodau ac amcanion ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.

"Bydd hefyd yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddai hyn yn ei dro'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

I gael gwybod mwy am addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu