RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i gau ysgol

Image of Transforming Education words and its branding

9 Medi 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae hysbysiad statudol sy'n cynnig i gau ysgol gynradd fechan yng ngogledd Powys wedi'i gyhoeddi, yn ôl y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu'r ddarpariaeth cynradd yn y sir fel rhan o'r Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac yn cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion ar 31 Awst 2022.

Ym mis Gorffennaf, cytunodd y Cabinet i gyhoeddi'r hysbysiad statudol yn cynnig cau'r ysgol yn ffurfiol.

Gwnaed y penderfyniad i gyhoeddi'r hysbysiad statudol ar ôl i'r Cabinet ystyried canfyddiadau adroddiad ymgynghori yn dilyn saith wythnos o ymgynghori rhwng mis Ebrill a Mehefin 2021.

Bydd yna 'gyfnod gwrthwynebu' o 28 diwrnod er mwyn i'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig  anfon eu sylwadau i'r cyngor, a bydd adroddiad pellach sy'n crynhoi unrhyw wrthwynebiadau yn cael ei drafod gan y Cabinet i ddod â'r broses i ben.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'r cabinet wedi cytuno i barhau â'r cynnig trwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol yn cynnig yn ffurfiol i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn ofalus.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid y profiad i ddysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn wireddu hynny trwy gyflwyno ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae'r strategaeth yn un uchelgeisiol a chyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr.  Ond wrth i ni ddechrau ei roi ar waith, byddwn yn wynebu penderfyniadau dyrys wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys gan gynnwys nifer fawr o ysgolion bach yn y sir, nifer y disgyblion yn syrthio a nifer fawr o lefydd gwag.

"Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad i fwrw ymlaen â'r cynnig hwn.  Mae'r penderfyniad wedi'i herio bob cam o'r ffordd gan uwch-arweinwyr o fewn y cyngor, ond fe'i ddatblygwyd er budd y dysgwyr sydd wedi bod ar flaen ein trafodaethau a'r penderfyniadau.

"Ond mae'n bwysig fod y Cabinet yn clywed barn y rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol, ac rwy'n annog pawb i anfon eu sylwadau."

I weld yr hysbysiad statudol, ewch i Ysgol Castell Caereinion, Yr Eglwys yng Nghymru .

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad trwy lythyr at yr e-bost school.organisation@powys.gov.uk neu drwy'r post at y Prif Swyddog Addysg Dros Dro, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

Bydd y cyfnod gwrthwynebu'r cau dydd Iau, 7 Hydref.

Am fwy o wybodaeth ar Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu