RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet i ystyried dogfen drafft Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

9 Medi 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomMae'r cyngor sir wedi datgan y bydd cynllun a allai lunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion ar draws Powys dros y degawd nesaf yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn datblygu ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) 2022-2032.  Dogfen orfodol yw hon i sicrhau darpariaeth wedi'i chynllunio'n ofalus ar gyfer cynyddu cyfleoedd i fwy o blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog.

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru baratoi CSGA ar gyfer cyfnod o 10 mlynedd o dan Reoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019.

Gofynnir i'r Cabinet ddydd Mawrth 21 Medi, i gymeradwyo dechrau'r ymgynghoriad ar ddogfen drafft CSGA y cyngor.

Os caiff ei gymeradwyo, gallai ymgynghoriad ar y cynllun drafft ddechrau'n ddiweddarach y mis hwn am gyfnod o wyth wythnos.  Bydd fersiwn ôl-ymgynghori o'r CSGA yn cael ei ystyried gan y Cabinet ym mis Ionawr 2022 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w ystyried a'i gymeradwyo.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Fis Rhagfyr diwethaf, cymeradwyodd y Cabinet Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg newydd i'r cyngor.  Roedd y strategaeth hon yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer cynyddu nifer y dysgwyr dwyieithog ym Mhowys.  Er mai un o'r nodau strategol yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol o addysg.

"Mae'r ddwy strategaeth hyn wedi darparu'r sail ar gyfer Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg newydd y cyngor dros 10 mlynedd

"Rydym am wella mynediad i ddarpariaeth Gymraeg ar draws yr holl gyfnodau allweddol addysg a chynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog.  Rwy'n credu y bydd ein CSGA drafft yn ein rhoi ar ben y ffordd.

"Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda phenaethiaid ac aelodau o Fforwm Addysg Cyfrwng Cymraeg y Cyngor wrth i ni ddatblygu ein Cynllun CSGA drafft. Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn ceisio barn rhanddeiliaid addysg allweddol eraill fel y gallant lunio'r cynllun a helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ledled y sir.

"Byddaf yn argymell i'r Cabinet ein bod yn dechrau ymgynghori ar ein CSGA drafft wrth i ni geisio greu mwy o gyfleoedd i nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog."

Bydd Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r cyngor yn ystyried y CSGA drafft ar ddydd Mercher, 15 Medi.

I gael gwybod mwy am addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

Am fwy o wybodaeth ar Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu