EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trefniant newydd ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau

Image of a group of children

10 Medi 2021

Image of a group of childrenHeddiw (dydd Gwener 10 Medi) anfonwyd llythyr at rieni gan y Prif Swyddog Addysg Dros Dro ynghylch y trefniant ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau. Dyma'r llythyr:

Annwyl Riant/Gofalwyr,

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), 2018

Mae'r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau yng Nghymru yn newid. Mae system newydd fwy hyblyg ac ymatebol o ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau yn cael ei gweithredu. Bydd yn sicrhau system addysg gwbl gynhwysol ar gyfer dysgwyr Cymru.

Bydd y system newydd yn sicrhau:

 • bod anghenion yn cael eu nodi'n gynnar, yn cael sylw cyflym a bod pob dysgwr yn cael ei gefnogi i gyrraedd ei botensial.
 • bod ein gweithwyr proffesiynol yn fedrus ac yn hyderus wrth nodi anghenion a defnyddio strategaethau i helpu dysgwyr i oresgyn eu rhwystrau i ddysgu.
 • mai'r dysgwr sydd wrth galon popeth a wnawn.  Byddwn yn gofalu eu bod nhw, eu rhieni a'u gofalwyr yn bartneriaid cyfartal yn eu dysgu. (Dulliau sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn)
 • O fis Medi 2021 byddwn yn cyflwyno'r system newydd yn raddol dros y blynyddoedd nesaf (2021 -2024). Dyma'r negeseuon hanfodol am y newidiadau hyn a'r hyn y gallant ei olygu i chi a'ch plentyn.

Negeseuon Allweddol

 • Bydd y term Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn disodli'r termau Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ac Anawsterau ac Anableddau Dysgu (LDD)
 • Bydd Cydgysylltwyr Anghenion Addysgol Arbennig (SENCos) mewn ysgolion bellach yn cael eu galw'n Gydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
 • Bydd y Cod ADY gorfodol ar gyfer y system newydd yn cynnwys plant a phobl ifanc 0-25 oed. Mae hyn yn golygu y bydd gan y blynyddoedd cynnar a cholegau addysg bellach ddyletswyddau o dan y Ddeddf. Ond nid yw hyn yn cynnwys addysg uwch na phrentisiaethau.
 • Mae'r system raddedig bresennol o Weithredu gan y Blynyddoedd Cynnar gan yr Ysgol, Gweithredu'r Blynyddoedd Cynnar/yr Ysgol a Mwy, a Datganiadau yn cael ei disodli dros y tair  blynedd nesaf. Bydd gan blant a phobl ifanc ag angen dysgu ychwanegol a nodwyd sy'n gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol Gynllun Datblygu Unigol (IDP). Bydd yr IDP yn disodli'r holl gynlluniau unigol eraill. Bydd awdurdodau lleol yn cynnal Cynlluniau Datblygu Unigol i blant dan oedran ysgol gorfodol, e.e. yn y blynyddoedd cynnar
 • Ysgolion fydd yn cynnal y rhan fwyaf o Gynlluniau Datblygu Unigol, ond gall yr Awdurdod Lleol gynnal IDP ar gyfer y dysgwyr hynny sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth.
 • Efallai y ceir disgyblion yr ystyrir bod ganddynt AAA/ADY dan y system bresennol, ond ni ystyrir bod ganddynt ADY o dan y system newydd. Mae hyn oherwydd y gellir diwallu eu hanghenion gyda darpariaeth dysgu cyffredinol (ULP).  Nid yw hyn yn golygu na fyddant yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.  Ni fydd hyn yn cael effaith andwyol ar sut y caiff ysgolion eu hariannu ym Mhowys.
 • Trwy'r Ddeddf mae disgwyl y bydd pob partner fel Addysg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cydweithio i gefnogi plant a phobl ifanc ag ADY.
 • Bydd mwy o gyfleoedd i blant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr gyfrannu at greu a chynnal Cynlluniau Datblygu Unigol drwy Gynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn.
 • Disgwylir y bydd cydweithio agosach yn helpu i osgoi anghytuno.
 • Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y darperir darpariaeth ddysgu ychwanegol yn y Gymraeg, os bydd angen

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cwrs e-ddysgu rhyngweithiol sy'n cyflwyno'r system ADY newydd ac mae bellach ar gael ar lwyfan Hwb Llywodraeth Cymru. Dyma erthygl newyddion Hwb sy'n cyflwyno'r cwrs, sydd ar hafan Hwb ar hyn o bryd: https://hwb.gov.wales/news/articles/20686965-8669-40ac-bdc5-599f4a4dfe8b ac mae rhagor o wybodaeth am ADY ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru llyw.cymru/anghenion-dysgu-ychwanegol-anghenion-addysgol-arbennig

Cewch weld y cwrs e-ddysgu drwy ddefnyddio'r ddolen hon hwb.gov.wales/repository/publishers/9fb2afc9-6408-4aa3-9474%203c745006535b/resource/c8033263-aaa0-42fc-9511-ab7d33bd8084/cy

Mae SNAP Cymru'n darparu ein gwasanaeth partneriaeth rhieni; maent yn cynnig cyngor ac arweiniad, datrys anghydfodau a chymorth eiriolaeth i blant a phobl ifanc. Dyma eu gwefan www.snapcymru.org

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, edrychwch ar wefan ysgol eich plentyn neu Wefan Cyngor Sir Powys Anghenion Dysgu Ychwanegol - Powys neu siaradwch â Chyd-gysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol eich ysgol.

Rydym wedi lansio ein llwyfan gynhwysiant newydd dan enw Tyfu. Trwy hon cewch fynediad at Gynlluniau Dysgu Cynhwysol ac IDPs os ydynt gan eich plentyn.

Bydd taflenni gwybodaeth ar gael i ysgolion eu dosbarthu i'r rhieni/gofalwyr hynny sy'n gofyn amdanynt. Os hoffech wybodaeth neu gyngor ychwanegol, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy anfon e-bost i tyfu@powys.gov.uk

Yn gywir,

Lynette Lovell

Prif Swyddog Addysg Dros Dro

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu