RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio platfform cynhwysiant newydd i blant ag anghenion dysgu ychwanegol

Image of Tyfu logo with Transforming Education branding

15 Medi 2021

Image of Tyfu logo with Transforming Education brandingLansio platfform cynhwysiant newydd i blant ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae platfform cynhwysiant newydd a fydd yn sicrhau bod dull ar y cyd o ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol wedi'i lansio gan Gyngor Sir Powys.

Bydd y platfform newydd, dan yr enw Tyfu, hefyd yn caniatáu i'r cyngor gyflawni ei ddyletswyddau statudol dan ddeddf newydd, sef Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Bydd Tyfu'n galluogi lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion a'r cyngor i greu proffiliau un-dudalen i ddisgyblion, lawrlwytho cynlluniau darpariaeth dysgu cyffredinol a monitro manylion.

Bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i greu cynlluniau datblygu unigol i ddisgyblion ag ADY, i atgyfeirio disgyblion yn uniongyrchol i'r cyngor ac i greu cynlluniau addysg personol i blant sy'n derbyn gofal.

Mae'r platfform wrthi'n newid yn barhaus i gynnwys modiwlau newydd i helpu pob plentyn ac unigolyn ifanc.

Bydd cyflwyno Tyfu yn helpu'r cyngor i gyfarfod ag un o'i nodau strategol yn ei Strategaeth Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 - sef Gwella'r ddarpariaeth i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig/anghenion dysgu ychwanegol - yn ogystal â chyflawni strategaeth Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Addysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio Addysg ac Eiddo: "Bydd Tyfu yn caniatáu i bob lleoliad, ysgol a'r cyngor gael platfform cwbl integredig i helpu i ddiwallu anghenion holl blant a phobl ifanc ag anghenion addysgu ychwanegol.

"Mae Tyfu'n sicrhau bod y plentyn neu'r unigolyn ifanc a'i deulu yn graidd i'r holl waith sy'n cael ei gyflawni i gefnogi anghenion ADY y plentyn neu'r unigolyn ifanc. Mae'n caniatáu dull aml-asiantaeth gwirioneddol i gefnogi'r anghenion hynny a rhannu gwybodaeth.

"Bydd yn ein helpu ni i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer dysgwyr ADY: sef sicrhau bod yr holl blant a phobl ifanc ym Mhowys sydd ag anghenion sy'n dod i'r amlwg, neu ADY, yn cael cefnogaeth yn y lle iawn ar yr adeg iawn gyda'r gwasanaethau iawn i'w galluogi i gyrraedd eu potensial llawn."

Pe byddai rhieni/gofalwyr neu bobl ifanc am gael cyfle i drafod Tyfu, dylent gysylltu â Chydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cydgysylltydd ADY) eu hysgol, a fydd yn gallu esbonio sut y bydd yn cael ei roi ar waith yn yr ysgol.

Os hoffech chi siarad â'r cyngor am Tyfu, cysylltwch â tyfu@powys.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu