EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bargen Twf Canolbarth Cymru'n cyrraedd y camau datblygu olaf

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logo

16 Medi 2021

Image of Powys landscape and Growing Mid Wales logoBydd Bargen Twf Canolbarth Cymru'n wynebu penderfyniad dyrys ar ddiwedd y mis pan fydd angen cymeradwyaeth i gyflwyno'r Achos Busnes Portffolio drafft i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Yn ei gyfarfod ar 21 Medi, bydd gofyn i Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru ystyried nifer o ddogfennau a fydd yn rhan o Gytundeb terfynol y Fargen ac a fydd yn golygu diwedd cyfnod datblygu Portffolio'r Fargen Twf gyda'r ffocws yn symud i ddatblygu'r Rhaglenni ac Achosion Busnes Prosiectau.

Mae'r Achos Busnes Portffolio sydd wedi'i ddwyn ymlaen eleni, yn rhoi fframwaith ar gyfer y fargen twf a set cyntaf o raglenni a phrosiectau i'w datblygu a'u hystyried ymhellach wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen.

Datblygwyd o'r Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, mae gan y cynnig presennol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru y potensial i greu buddsoddiad cyfalaf o rhwng £280 a £400 miliwn dros y 10 - 15 mlynedd nesaf gyda'r posibilrwydd o greu hyd at 1,100 o swyddi gyda gwerth ychwanegol gros o rhwng £570 - 700m i economi'r ardal dros amser.

Bydd ganddo rôl hanfodol yn datgloi a denu buddsoddiad pellach o'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Ym mis Rhagfyr, ymrwymodd Llywodraethau y DU a Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £55 miliwn yr un ar ôl arwyddo cytundeb penawdau'r telerau gyda dau awdurdod lleol yr ardal.

Cwmpaswyd yr Achos Busnes Portffolio o wyth maes twf blaenoriaeth gan gynnwys cysylltedd digidol, ymchwil ac arloesi cymhwysol, ynni a sgiliau.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Ceredigion: "Mae'r Achos Busnes Portffolio yn gam pwysig yn y Fargen Twf gan baratoi'r ffordd i weld buddsoddiad o filiynau o bunnoedd, creu swyddi a rhoi'r hwb economaidd mwyaf i'r ardal ers cenhedlaeth.

"Yr achos busnes fydd wrth wraidd y fargen twf, ond bydd yn bortffolio byw i'w ddatblygu dros amser gyda mentrau newydd, ychwanegu neu ddileu rhaglenni fel mae'r portffolio'n galw. 

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Mae'n gam mawr, ond mae llawer mwy i'w wneud ac edrychwn ymlaen at weithio gyda thrigolion, ein partneriaid o fewn y sector preifat a'r ddwy lywodraeth er budd ein cymunedau.  Rhaid iddo fod yn strategol ac yn seiliedig ar reolaeth ariannol gadarn sy'n gallu gwireddu twf economaidd i'r ardal.

Ychwanegodd y ddau Arweinydd: "Rydym yn gobeithio cytuno ar y fargen derfynol cyn diwedd y flwyddyn - cyn wedyn gallu symud ymlaen i drafod a llunio manylion y cynigion gyda'n prif bartneriaid yn yr ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu