HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio ymgyrch i gynyddu nifer y gofalwyr maeth ym Mhowys

Foster Wales image

20 Medi 2021

Foster Wales imageNod ymgyrch newydd a lansiwyd heddiw gan Faethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol newydd o 22 gwasanaeth maethu'r awdurdodau lleol yng Nghymru yw gwneud effaith bositif ar ddyfodol plant a phobl ifanc a denu rhai o'r 39% o oedolion yng Nghymru sydd wedi ystyried dod yn ofalwr maeth.

Mae unrhyw blentyn yng Nghymru sydd angen gofal maeth yng ngofal yr Awdurdod Lleol a'r gobaith yw bydd yr ymgyrch newydd hwn yn galluogi Powys a'r 21 o dimoedd maethu nid-er-elw'r Awdurdodau Lleol eraill yn gallu cynyddu nifer y teuluoedd maeth sydd eu hangen i helpu i gadw plant yn eu hardaloedd lleol, os mai dyna'r peth iawn iddyn nhw.

Mae helpu plant i aros yn eu cymunedau lleol yn gallu bod o fantais mawr i blentyn.  Byddan nhw'n gallu aros gyda'u ffrindiau, yn yr ysgol a chadw synnwyr o hunaniaeth, magu hyder a lleihau pryder. 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Wasanaethau Plant: "Mae dod yn ofalwr maeth yn benderfyniad i helpu plant lleol sydd angen clust i wrando.  I gredu ynddynt.  Plant sydd angen rhywun wrth eu hochr, rhywun i'w caru.  Mae'n benderfyniad i weithio gyda phobl sy'n rhannu'r un nod, pobl fel tîm maethu'r Awdurdod Lleol yma ym Mhowys."

Mae dal angen recriwtio tua 550 o ofalwyr maeth a theuluoedd newydd ledled Cymru bob blwyddyn. Mae hyn er mwyn cadw i fyny gyda nifer y plant sydd angen gofal a chymorth, wrth gymryd lle gofalwyr sy'n ymddeol neu'n darparu cartref parhaol i blant.    

Wrth lansio Maethu Cymru ym mis Gorffennaf, dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS: "Rwy'n gwybod o wrando ar ofalwyr maeth pa mor werthfawr y gall maethu fod. Bydd y fenter newydd hon o fudd i blant sy'n derbyn gofal ac yn caniatáu i dimau maethu a recriwtio Awdurdodau Lleol ledled Cymru feddwl yn fwy, gan greu effaith genedlaethol heb golli eu mantais o arbenigedd lleol penodol.  

Mae'r llywodraeth hon wedi ymrwymo i leihau nifer y plant sydd mewn gofal, rhoi canlyniadau gwell i blant sydd wedi profi gofal, a dileu'r elfen elw o blant mewn gofal. Mae Maethu Cymru yn rhan o'r gwaith o gyflawni'r addewid hwn a bydd yn galluogi plant i aros yn eu cymunedau a bodloni anghenion esblygol plant maeth a'r bobl sy'n eu maethu."  

Er nad oes dau blentyn yr un fath, nid yw'r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw'r un fath, ychwaith. Nid oes teulu maeth 'nodweddiadol'. P'un a yw rhywun yn berchen ar ei gartref ei hun neu'n rhentu, p'un a yw'n briod neu'n sengl. Beth bynnag fo'u rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ethnigrwydd neu ffydd, mae yna bobl ifanc sydd angen rhywun ar eu hochr nhw.  

"Rydym yn gobeithio croesawu llawer mwy o bobl i faethu ym Mhowys dros y misoedd nesaf," ychwanegodd y Cynghorydd Rachel Powell.

"Bydd unrhyw un sy'n maethu gyda Maethu Cymru Powys yn gwneud hynny gyda'r sicrwydd bod gennym arbenigedd, cyngor a hyfforddiant penodol i'w helpu ar eu taith maethu.

"Mae gan bob plentyn yr hawl i ffynnu a'r cyfan sydd ei angen yw mwy o bobl fel chi i agor eich drysau a'u croesawu nhw."

Bydd yr ymgyrch newydd gan Maethu Cymru yn ymddangos ar deledu, radio, Spotify a llwyfannau digidol.

I gael gwybod mwy am faethu Awdurdod Lleol ym Mhowys, ewch i powys.fosterwales.gov.wales neu ffoniwch 0800 22 30 627 am fwy o wybodaeth. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu