EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Cradoc yn cau oherwydd Covid

Image of a school classroom

20 Medi 2021

Image of a school classroom Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod Ysgol Gynradd Cradoc yn Ne Powys wedi cau ar ôl cynnydd sydyn yn nifer yr achosion o'r coronafeirws.

Gwnaed penderfyniad brys gan y corff llywodraethu heddiw  (dydd Llun, 20  Medi) a bydd yr ysgol yn parhau i fod ar gau am o leiaf weddill yr wythnos. Dyma gau ysgol gyntaf y sir o ganlyniad i Covid-19 ers tymor yr haf.

Mae nifer yr achosion cadarnhaol yn yr ysgol wedi cynyddu'n sylweddol dros yr wythnosau diwethaf, gyda thua 40% o ddisgyblion a 50% o'r staff yn profi'n gadarnhaol ar hyn o bryd.

Er y bydd yr adeilad ar gau, bydd yr ysgol yn darparu dysgu o bell i ddisgyblion am weddill yr wythnos. Bydd yr ysgol yn penderfynu'n ddiweddarach yr wythnos hon ynghylch pryd y bydd yn ailagor.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Ar ôl llawer o ystyriaeth, penderfynodd Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Cradoc gau'r ysgol heddiw (dydd Llun 20 Medi).

"Er gwaethaf ymdrechion gorau'r ysgol i leihau lledaeniad yr haint trwy gyfyngu ar grwpiau cyswllt, glanhau yn ystod y dydd, golchi dwylo, awyru ac ati, mae cynnydd cyflym mewn achosion cadarnhaol wedi arwain at bwynt tyngedfennol.

"Rydym yn deall yr anhwylustod y gallai cau'r ysgol ar frys ei gael ar deuluoedd ond rhaid i ddiogelwch ein disgyblion a'n staff barhau i fod yn hollbwysig. Bydd y cyngor yn parhau i gefnogi'r ysgol dros y dyddiau nesaf.

"Mae wedi bod yn ddechrau hynod o brysur i'r flwyddyn ysgol newydd gyda nifer yr achosion positif o Covid mewn rhai ysgolion yn codi'n sylweddol uwch nag ar unrhyw adeg arall yn ystod y pandemig.

"Fe sonion ni am ddychwelyd yn ofalus i'r ysgol yn ôl ym mis Awst, ac rydym yn pwysleisio'r neges eto yn unol â'r fframwaith cenedlaethol newydd ar gyfer ysgolion a ddaeth i rym heddiw (dydd Llun 20 Medi).

"Mae disgwyl i ysgolion gadw at y fframwaith hwn gan y bydd yn hwyluso rhedeg beunyddiol pob ysgol.  Bydd angen mwy o fesurau ar rai ysgolion nag eraill,  gan ddibynnu ar nifer yr achosion cadarnhaol yn yr ysgol yn unol â'u hasesiad risg. 

"Rydym yn annog yr holl staff a'r holl ddisgyblion o flwyddyn 7 i fyny i gymryd profion llif unffordd ddwywaith yr wythnos ddydd Sul a dydd Mercher.  Gallwch gasglu'r profion yma o lyfrgelloedd a fferyllfeydd ledled Powys.

"Rydym hefyd yn disgwyl bod trefnau hylendid da ar waith fel golchi dwylo'n rheolaidd ar gyfer yr holl staff a disgyblion gartref ac yn yr ysgol. Bydd hyn yn helpu i atal lledaeniad y feirws.

"Rydym hefyd yn cynghori bod nosweithiau agored a nosweithiau rhieni'n digwydd o bell y tymor hwn - dull a oedd yn llwyddiannus iawn y llynedd.

"Hoffen ni ddiolch i chi am eich cydweithrediad hyd yma a gobeithio y gall pethau fynd yn ôl i'r arfer yn ein hysgolion cyn gynted ag y bo modd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu