EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet i ystyried 'Ffyrdd Newydd o Weithio' i staff y cyngor

A woman home-working

21 Medi 2021

A woman home-workingBydd y Cabinet yn ystyried dulliau gweithio newydd y bore 'ma a allai arwain at fwy na mil o aelodau o staff yn gweithio gartref yn rheolaidd.

Bydd gofyn i uwch-gynghorwyr gefnogi cynllun 'Ffyrdd Newydd o Weithio', i ddatblygu arferion y mae'r cyngor wedi eu mabwysiadu'n llwyddiannus yn ystod y pandemig. Bydd hyn yn caniatáu i staff weithio gartref yn rheolaidd neu o swyddfeydd y cyngor neu gyfleusterau partner y cytunwyd arnynt sy'n nes at eu cartrefi. Ond bydd ar yr amod nad yw'n effeithio ar ansawdd gwasanaethau'r cyngor.

Bydd y model gweithredu newydd hefyd yn anelu at leihau effaith y cyngor ar yr amgylchedd a'i helpu i gyflawni ei nod o leihau ei allyriadau carbon i sero net erbyn 2030.

Os bydd y cynnig yn cael ei gymeradwyo, bydd staff Cyngor Sir Powys yn perthyn i un o dri chategori gwaith yn y dyfodol:

  • Gweithwyr sy'n seiliedig ar le:  Staff sydd wedi'u lleoli mewn safleoedd penodol i gyflawni eu swyddi fel staff derbynfa, staff llyfrgell, a gweithwyr arlwyo a glanhau.
  • Gweithwyr sy'n mynd o le i le:  Staff sydd allan yn y gymuned, yn darparu gwasanaethau'n uniongyrchol,  megis  gweithwyr gwastraff ac ailgylchu, staff gofal cymdeithasol, a swyddogion iechyd yr amgylchedd.
  • Gweithwyr hyblyg:  Staff sy'n gallu gweithio'n hyblyg o amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys o gartref, fel staff cyfreithiol, staff cyfrifeg a swyddogion tai.

Efallai y gofynnir i rai staff fabwysiadu mwy nag un dull o weithio gan ddibynnu ar eu rôl, ac ni fydd pob aelod o staff yn yr un gwasanaeth yn gweithio yn yr un modd o reidrwydd.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol: "Yn ystod y pandemig roedd y cyngor yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau gyda llawer o staff yn gweithio gartref yn barhaol neu'n rheolaidd. Trwy ddysgu o hyn a symud i Ffyrdd Newydd o Weithio, bydd staff a fuodd yn gweithio'n hyblyg, yn amodol ar anghenion cyflenwi gwasanaethau, yn medru gweithio gartref yn fwy aml. Lle mae rhaid i staff weithio o swyddfa, bydd llawer mwy o hyblygrwydd o le gall hyn fod.

"Gan na fydd newid i deitlau swydd, rolau swyddi eu hunain na'r tasgau beunyddiol y byddwn yn gofyn i staff eu gwneud, ni fydd newid i dermau ac amodau gwaith staff. Felly bydd modd iddyn nhw hawlio treuliau yn y ffordd arferol yn unol ag amodau a chanllawiau presennol. Bydd gan bob aelod o staff safle gwaith corfforaethol dynodedig, y cânt hawlio treulio teithio  a bwyd ohono."

Gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo gweithredu'r cynllun 'Ffyrdd Newydd o Weithio' o fis Hydref 2021 ymlaen. Bydd pob gwasanaeth yn ei fabwysiadu ar adeg sy'n cyd-fynd â'i anghenion ac anghenion cyhoedd Powys.

Yn dilyn ymarfer a gynhaliwyd gan y cyngor yn gynharach eleni, gwelwyd y gallai mwy na 1,300 o weithwyr barhau i weithio gartref yn rheolaidd, yn unol â dulliau gweithio hyblyg.

Mae'r adroddiad llawn i'w weld yma:

https://powys.moderngov.co.uk/documents/s62111/NWOW%20Cabinet%20report%2021%20Sept%202021%20FINAL.pdf

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu