EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet yn cefnogi 'Ffyrdd Newydd o Weithio' a fydd yn helpu i ddiogelu'r amgylchedd

A person working from home

21 Medi 2021

A person working from homeMae Cabinet Cyngor Sir Powys wedi cymeradwyo model gweithredu newydd a allai arwain at fwy na mil o aelodau o staff yn gweithio gartref yn rheolaidd.

Gofynnwyd i uwch-gynghorwyr gefnogi cynllun 'Ffyrdd Newydd o Weithio', i ddatblygu arferion y mae'r cyngor wedi eu mabwysiadu'n llwyddiannus yn ystod y pandemig.

Bydd hyn yn caniatáu i staff weithio gartref yn rheolaidd neu o swyddfeydd y cyngor neu gyfleusterau partner y cytunwyd arnynt sy'n nes at eu cartrefi. Ond bydd ar yr amod nad yw'n effeithio ar ansawdd gwasanaethau'r cyngor.

Bydd y model gweithredu newydd hefyd yn anelu at leihau effaith y cyngor ar yr amgylchedd a'i helpu i gyflawni ei nod o leihau ei allyriadau carbon i sero net erbyn 2030.

Bydd staff Cyngor Sir Powys yn perthyn i un o dri chategori gwaith yn y dyfodol:

  • Gweithwyr sy'n seiliedig ar le:  Staff sydd wedi'u lleoli mewn safleoedd penodol i gyflawni eu swyddi fel staff derbynfa, staff llyfrgell, a gweithwyr arlwyo a glanhau.
  • Gweithwyr sy'n mynd o le i le:  Staff sydd allan yn y gymuned, yn darparu gwasanaethau'n uniongyrchol,  megis  gweithwyr gwastraff ac ailgylchu, staff gofal cymdeithasol, a swyddogion iechyd yr amgylchedd.
  • Gweithwyr hyblyg:  Staff sy'n gallu gweithio'n hyblyg o amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys o gartref, fel staff cyfreithiol, staff cyfrifeg a swyddogion tai.

Efallai y gofynnir i rai staff fabwysiadu mwy nag un dull o weithio gan ddibynnu ar eu rôl, ac ni fydd pob aelod o staff yn yr un gwasanaeth yn gweithio yn yr un modd o reidrwydd.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol: "Bydd Ffyrdd Newydd o Weithio yn datblygu ar lwyddiant y dulliau presennol a newydd o ddarparu gwasanaethau mae'r cyngor wedi eu datblygu trwy gydol y pandemig. Maen nhw'n rhoi'r hyblygrwydd i staff weithio mewn ffordd ystwyth a gwneud y defnydd gorau oll o lwyfannau digidol ar gyfer cyfarfodydd a chyfathrebu.

Bydd y pwyslais yn y dyfodol ar sut rydym yn gwneud gwaith, a'r canlyniadau rydym yn eu cyflawni, yn hytrach nag ar ble mae staff yn gweithio.

"Nod y newid yw lleihau teithio, gwella cynhyrchiant, cynorthwyo gyda recriwtio, galluogi llawer o staff i fwynhau cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith, a gwneud y cyngor yn fwy effeithlon a chost-effeithiol."

Y prif sbardunau ar gyfer mabwysiadu'r model gweithredu newydd yma yw:

  • Lles staff da, sy'n arwain at gynhyrchiant uchel, fel y gwelwyd yn yr arolygon staff a gynhaliwyd ers mis Mehefin 2020.
  • Cynorthwyo gallu'r cyngor i recriwtio staff o'r farchnad gyflogaeth ehangach trwy gynnig gweithio hyblyg, lle bydd hyn yn cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau. 
  • Lleihau allyriadau CO2 a grëwyd drwy gymudo a theithio ar gyfer gwaith, fel rhan o darged di-garbon net y cyngor.
  • Cynnal ac arfer dulliau gorau cyfnod y pandemig, yn hytrach na dychwelyd i 'hen ffyrdd' o weithio.
  • Symleiddio'r portffolio eiddo corfforaethol yn y tymor hwy.

Ychwanegodd y Cynghorydd Baynham: "Rydym yn cydnabod na fydd modd i rai staff weithio gartref am amrywiaeth o resymau dilys, gan gynnwys pryderon am effaith hyn ar eu  lles. Neu efallai nad yw eu cartref yn addas ar gyfer gweithio gartref. Wrth drin a thrafod sut y gall trefniadau hyblyg weithio orau gyda phob gweithiwr, ni fyddwn yn gorfodi staff i weithio gartref, ond yn ceisio dod i gytundeb. "

Gofynnwyd i'r Cabinet gymeradwyo gweithredu'r cynllun 'Ffyrdd Newydd o Weithio' o fis Hydref 2021 ymlaen. Bydd pob gwasanaeth yn ei fabwysiadu ar adeg sy'n gweddu i'w anghenion ac anghenion y cyhoedd ym Mhowys.

Yn dilyn ymarfer a gynhaliwyd gan y cyngor yn gynharach eleni, gwelwyd y gallai mwy na 1,300 o weithwyr barhau i weithio gartref yn rheolaidd, yn unol â dulliau gweithio hyblyg.

Mae'r adroddiad llawn i'w weld yma:

https://powys.moderngov.co.uk/documents/s62111/NWOW%20Cabinet%20report%2021%20Sept%202021%20FINAL.pdf

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu