EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Portffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyrraedd carreg filltir allweddol

Growing Mid Wales logo

21 Medi 2021

Growing Mid Wales logoMae Bargen Twf Canolbarth Cymru wedi mynd heibio carreg filltir bwysig ar ôl derbyn cymeradwyaeth i gyflwyno Achos Busnes drafft y Portffolio i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Heddiw (21 Medi), cymeradwyodd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru i achos busnes y portffolio gael ei gyflwyno i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i'w ystyried a'i adolygu. Mae'r penderfyniad yn nodi pwynt allweddol yn natblygiad y Fargen Dwf a fydd, yn amodol ar gymeradwyaeth y Llywodraeth, yn galluogi'r ffocws i symud at ddatblygu Achosion Busnes y Prosiectau ac Achosion Busnes y Rhaglenni.

Mae Achos Busnes y Portffolio yn darparu fframwaith ar gyfer y fargen dwf a chyfres gychwynnol o raglenni a phrosiectau y gellir eu datblygu a'u hystyried ymhellach wrth i'r gwaith fynd rhagddo. Mae'r cynigion presennol yn cynnwys y bwriad i gyflwyno rhaglenni ffurfiol ar gyfer cysylltedd digidol, safleoedd ac adeiladau, ynghyd ag amrywiaeth o gynigion prosiect cynnar i ddatblygu seilwaith economaidd y rhanbarth.

Y Cynghorydd Rosemarie Harris yw Arweinydd Cyngor Sir Powys. Dywedodd: "Rydym wedi mynd heibio carreg filltir bwysig iawn, a nawr rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r ddwy Lywodraeth a gweithredu'r argymhellion i ddechrau paratoi'r ffordd ar gyfer darparu miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad, creu swyddi a rhoi hwb sylweddol i economi ein rhanbarth."

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion. Dywedodd: "Mae cymeradwyo Achos Busnes y Portffolio yn gam hollbwysig yn natblygiad y Fargen Dwf, ac mae'n nodi diwedd y bennod gyntaf cyn y gallwn gyflwyno'r prosiectau a'r rhaglenni datblygu o ddifrif. Mae'n hanfodol ein bod yn gweithio gyda'n gilydd ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector nawr i wireddu potensial y Fargen yn llawn."

Ychwanegodd y ddau Arweinydd: "Bydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru a'n partneriaid yn y sector preifat yn adolygu'r Portffolio yn barhaus er mwyn sicrhau ei fod yn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i bobl a busnesau'r rhanbarth. Er ein bod yn bwrw ymlaen â chyfres o gynigion cychwynnol ar hyn o bryd, rydym am bwysleisio bod y Portffolio yn caniatáu i gyfleoedd newydd gael eu cyflwyno. Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid yn y sector preifat i ysgogi potensial llawn y Fargen ar gyfer ein rhanbarth a sbarduno cyfleoedd buddsoddi newydd. Felly, mae ein drws wastad ar agor er mwyn annog syniadau da i gael eu cyflwyno i'w hystyried.

"Fel rhanbarth, rydym yn cychwyn ar daith hir gyda'n gilydd a bydd gwaith sylweddol i'w wneud dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Fodd bynnag, rydym bellach yn dechrau ar y daith honno o ddifrif, ac edrychwn ymlaen at weld y Fargen Dwf yn symud o gael ei datblygu i gael ei chyflawni."

Mae gan y cynnig presennol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru, a ddatblygwyd o'r Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, botensial i gynhyrchu buddsoddiad cyfalaf o rhwng £280 a £400 miliwn dros y 10-15 mlynedd nesaf, ac amcangyfrifir y bydd yn creu hyd at 1,100 o swyddi a Gwerth Ychwanegol Gros o £570-700 miliwn i economi'r rhanbarth dros amser. Bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatgloi a denu buddsoddiad pellach gan y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Ym mis Rhagfyr 2020, ymrwymodd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £55miliwn yr un ar ôl iddynt lofnodi Cytundeb Penawdau Telerau gyda dau awdurdod lleol y rhanbarth.

Dywedodd David TC Davies, Gweinidog Swyddfa Cymru: "Mae'n bleser gan Lywodraeth y DU fuddsoddi ym Margen Twf Canolbarth Cymru, sydd â'r potensial i drawsnewid yr economi ranbarthol, gan greu swyddi a ffyniant ar gyfer y dyfodol. Rydym yn dechrau ar y daith gyffrous honno heddiw ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'n partneriaid i gyflawni'r cynllun uchelgeisiol hwn."

Vaughan Gething yw Gweinidog yr Economi yn Llywodraeth Cymru. Dywedodd: "Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'r Fargen Dwf yng Nghanolbarth Cymru, ac edrychwn ymlaen at dderbyn y cynnig ar ôl i'r Cyd-bwyllgor ei ystyried. Mae gan y Fargen Dwf ran bwysig i'w chwarae yn yr adferiad yn dilyn Covid ac wrth helpu i hyrwyddo economi wyrddach, mwy cyfartal a mwy llewyrchus yng Nghanolbarth Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu