EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Prosiect i ddatblygu gofal gan unigolyn yn gwneud cynnydd ym Mhowys

Three occupational therapists working as the Moving with Dignity Team

Medi 23, 2021

Three occupational therapists working as the Moving with Dignity Team  Mae therapyddion galwedigaethol (ThGion) sy'n gweithio o fewn tîm Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Sir Powys yn gwneud cynnydd da gyda phrosiect i archwilio a yw trigolion sy'n tynnu ar ofal cartref yn gallu cael eu cefnogi gan un gofalwr, yn hytrach na dau.

Mae tri Therapydd Galwedigaethol yn rhan o'r prosiect Symud ag Urddas (MWD); mae Ruth Melling newydd gael ei recriwtio o'r tîm o fewn Ymddiriedolaeth Iechyd Cymunedol GIG Sir Amwythig a Sam Evans yn gweithio yng ngogledd Powys tra bo Kim Evans yn cyflawni'r un rôl yn y de.

Michael Gray yw'r Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac mae'n esbonio: "Rôl y Therapydd Galwedigaeth yw hyrwyddo annibyniaeth pobl yn eu bywydau o ddydd i ddydd, gan helpu i symud rhwystrau fel y gallant fyw bywydau mor gyflawn ag sy'n bosibl. Gwneir hyn yn aml trwy'r defnydd o gymhorthion megis rheiliau staer neu ganllawiau cydio. Weithiau, mae Therapyddion Galwedigaethol yn rhan o'r tîm sy'n argymhell fod angen gweithwyr gofal cartref proffesiynol i helpu gyda gweithgareddau megis ymolchi neu godi allan o'r gwely a mynd iddo."

"Gyda datblygiad technoleg a thechnegau symud a chodi a chario newydd, mae'n bosibl yn aml i ostwng nifer y gofalwyr sydd eu hangen i fod wrth law i helpu. Bydd y rhaglen Symud ag Urddas yn helpu i ostwng costau ond rydym hefyd yn credu y bydd y dull hwn yn gallu arwain at ffordd fwy urddasol o ddarparu'r gofal a'r gefnogaeth sydd eu hangen ar ein trigolion i fyw bywydau y maent ei eisiau o fewn eu cymunedau." ychwanegodd.

Esboniodd fod y tîm Symud ag Urddas yn ailasesu cynlluniau gofal defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau fod lefel y gefnogaeth a dderbyniant yn briodol.

Dywedodd Ruth, sydd newydd gael ei phenodi: "Gofal trugarog yw Symud ag Urddas sydd ag egwyddorion sy'n tanategu gofal gydag urddas a thrugaredd.

"Mae rôl y tîm 'Symud ag Urddas' yn cwmpasu rôl y Therapydd Galwedigaethol ymhellach. Mae'n faes arbenigol o fewn therapi galwedigaethol gyda'i brif ffocws ar Symud ag Urddas. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo annibynniaeth a thechnegau codi a chario priodol gan ddefnyddio caredigrwydd sy'n ddull tyner a thrugarog o symud a chodi a chario, ar gyfer darparu gofal. Mae'n golygu edrych ar nifer y gofalwyr sy'n ofynnol i ddarparu ar gyfer anghenion yr unigolyn, wrth iddynt gael eu codi, eu trosglwyddo a'u hail-leoli, gan ddefnyddio technegau ac eitemau penodol o gyfarpar.

Ychwanegodd: "Mae'r rôl yn rhoi synnwyr gwych o gyflawni a boddhad i mi fel therapydd, gan ffurfio perthnasoedd therapiwtig cydweithredol sy'n parchu defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a gofalwyr. Rydym yn gallu dynodi'r pecynnau sydd o faint cywir gyda'r cyfarpar a'r technegau priodol sy'n ofynnol i ddiwallu anghenion unigol penodol yr unigolyn, gan hyrwyddo eu hiechyd a'u lles."

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion o fewn y cyngor ac mae'n esbonio: "Mae ein gwaith yma o fewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn dechrau gyda'r egwyddor o barch ar gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth a'r ymroddiad i ddiwallu eu hanghenion yn briodol. I sicrhau hyn, rydym yn diweddaru sgiliau ein staff gwych yn unol â'r ymchwil ddiweddaraf, gan ddefnyddio'r cyfarpar priodol. Trwy weithio gyda'n gilydd, gallwn sicrhau fod y trigolion hynny sydd angen cefnogaeth yn derbyn yr help gorau posibl.'

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu